Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за счетоводството, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите - Фейзи Бекир – заместник-министър и Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика”, представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и др.
  Законопроектът беше представен от г-н Фейзи Бекир.
  Предложеният проект на Закон за счетоводството е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (Директива 2013/34/ЕС).

  Основните моменти в законопроекта са:

  1. За първи път в националното счетоводно законодателство се предлагат разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език и се въвежда забрана за съставяне и отчитане на счетоводни документи за сделки, които изкривяват и изопачават действителното финансово и имуществено състояние на предприятието, както и за осчетоводяването на фиктивни и привидни сделки, които прикриват други сделки, включително подкупването на длъжностни лица. Разпоредбите са изготвени във връзка с изискванията на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, по която Република България е страна.
  2. Въвежда се нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публикуване.
  Предлага се въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия, и три групи предприятия – изцяло в съответствие с изискванията на директивата.
  За микропредприятията и малките предприятия се предоставят облекчения като: съставяне на съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите само по раздели.
  От задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, които не надвишават следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.
  3. Предлагат се разпоредби, регламентиращи изискванията към финансовите отчети на предприятията. Прецизират се разпоредбите, отнасящи се до общите принципи за водене на счетоводството.
  За първи път в счетоводното законодателство се въвеждат облекчения за дъщерни предприятия, които им позволяват да не изготвят доклад за дейността и пояснителни приложения към годишния финансов отчет, когато отговарят на определени условия.
  Въвеждат се облекчения при съставянето на консолидираните финансови отчети въз основа на опциите, дадени на държавите членки в директивата.
  4. Въвежда се изцяло нов подход относно прилагането на международните и националните счетоводни стандарти. Предлага се само големите предприятия и предприятията от обществен интерес да прилагат международните счетоводни стандарти, а всички останали предприятия - националните стандарти. Предоставено е и право на избор за малките и средните предприятия да прилагат международните счетоводни стандарти.
  5. Регламентира се извършването на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори, като на одит ще подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на: средните и големите предприятия; предприятията от обществен интерес; средните и големите групи предприятия, за които това изискване е установено със закон и част от малките предприятия.
  6. Регламентират се изискванията за публикуване на финансовите отчети на предприятията. Предвижда се освобождаване от публикуване на годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен финансов одит.
  7. Регламентират се изискванията за изготвяне на годишни доклади, които са: годишен доклад за дейността, доклад за плащанията към правителства и нефинансова декларация.
  Изискванията за изготвяне на годишен доклад за плащанията към правителствата са насочени към предприятията от добивната промишленост.
  Въвеждането на нефинансова декларация също е новост в счетоводната отчетност на Европейския съюз. Нефинансова декларация ще изготвят само големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и са с персонал над 500 души.
  8. Запазват се разпоредбите, предоставящи право на едноличните търговци, чиито приходи от продажби не надвишават 50 хил. лв. да водят опростено едностранно счетоводно записване. Предлага се годишният счетоводен отчет на едноличните търговци, чиито приходи от продажби не надвишават 200 хил. лв., да се състои само от отчет за приходите и разходите.
  9. Във връзка с въвеждането на новите изисквания за счетоводна отчетност в Преходните и заключителните разпоредби са предложени и необходимите промени в съответните закони.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията, както и представителите на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия изразиха принципната си подкрепа за законопроекта.
  След дискусията се проведе гласуване със следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Въздържали се”- 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума