Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков на 6 ноември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков

  На заседание, проведено на 10.11.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси №554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков.
  Законопроектът беше представен от Станислав Иванов.
  Предвидени са допълнения в действащия ЗМДТ, както и Закона за автомобилните превози.
  В Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждането на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Предлагат се граници на годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, като конкретният размер на данъка ще се определя с наредба от общинския съвет на общината, на територията на която ще се извършва таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници ще се декларира и внася от данъчно задължените лица в срок до 30 април на текущата година в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  Данъчното облагане на таксиметровия превоз на пътници е свързано с разрешението за извършване на тази дейност, поради което са предвидени промени и в Закона за автомобилните превози. Основната промяна е свързана със срока на действие на разрешението за таксиметров превоз на пътници, издавано от съответната община, който става задължително едногодишен.
  Предвиден е преходен период по отношение на издадените до влизането в сила на предложените разпоредби разрешения за таксиметров превоз на пътници. Издадените разрешения ще запазят действието си за срока за който са издадени, но същият не може да бъде по дълъг от 31 декември 2016 година.
  В последвалото обсъждане на законопроекта членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа.
  Проведеното гласуване приключи със следните резултати:
  С 8 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 глас „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №554-01-173, внесен от Станислав Иванов, Менда Стоянова и Атанас Ташков.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума