Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения", № 602-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения", № 602-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2016г.

  На редовно заседание, проведено на 04.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения", № 602-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2016г.
  През 2015г. Международната организация на франкофонията (МОФ) започна изпълнението на новата програма на Дирекция „Френският език и езиковото многообразие" към МОФ - „Национална франкофонска инициатива 2015-2018". Тази програма дава възможност на всички 80 страни - пълноправни членове, наблюдатели и асоциирани страни в МОФ, да кандидатстват на конкурентни начала с проект, в който да определят вида на обученията по и на френски език за техните държавни служители и дипломати за период четири години. Република България представи успешно проект през март 2015г. и беше поканена и подписа Меморандума по време на срещата на Министерската конференция на франкофонията на 10 октомври 2015г. в Ереван.
  Проектът съдържа цялостна информация за досегашните франкофонски инициативи, статистика и множество данни за франкофонската общност в страната и, в частност, в държавната администрация. Акцентът беше поставен върху „План за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018", Мярка 8: „Разработване на програма за обучение на екипа на Председателството", където е заложено обучението на френски език.
  Съгласно чл.5 дейностите, провеждани в рамките на Проекта „Национална франкофонска инициатива", одобрен от МОФ чрез селекционна комисия, ще бъдат финансирани през времето на действие на Меморандума за партньорство, като за обучение по френски език в столиците на държавите членки и държавите, асоциирани към МОФ, максималното участие на МОФ е 75 на сто, а минималното участие, очаквано от държавата партньор, е 25 на сто.
  По силата на изискванията на националното ни законодателство Република България следва да ратифицира меморандума на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения", № 602-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума