Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерки срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерки срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015г.

  На редовно заседание, проведено на 11.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерки срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015г.
  Като държава - членка на Съвета на Европа, Република България участва в работата на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитет Монивал), чиято основна задача е преглед на съответствието на системите на членуващите държави за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма с международните стандарти (препоръки на FATF). Оценителният доклад на Комитета Монивал за Република България, приет на 20 септември 2013г., съдържа констатации и препоръки за постигане на пълно съответствие с международните стандарти и ефективното им прилагане.
  С проекта на ЗИДЗМФТ се уреждат: групите лица, спрямо които се налагат предвидените в закона мерки; редът, по който се налагат мерките спрямо различните групи лица; редът за публикуване на информация във връзка с налагането на мерките; административно-наказателната дейност, осъществявана от органите на ДАНС; въвеждането на нови понятия; дефинициите на въведените нови понятия и възможност за подаване на документи по електронен път.
  Посочени са три групи лица, спрямо които ще се прилагат предвидените в закона мерки - физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета (чл. 4б, т. 1); физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (чл. 4б, т. 2); физически лица, юридически лица, групи и организации, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет (чл. 4б, т. 3).
  Със законопроекта се вменява задължение на Министерството на външните работи да публикува актуална информация относно лицата, спрямо които се прилагат предвидените в закона мерки. Предвижда се наказателни постановления за нарушения на закона да могат да се издават и от председателя на ДАНС.
  Въведени са нови понятия и са дадени техните дефиниции, а именно използваното в досегашната редакция на ЗМФТ понятие „парични средства, финансови активи и друго имущество" е заменено с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси".
  Предвидена е възможност уведомяването по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ и по чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и изпращането на вътрешните правила по чл. 16, ал. 3 от ЗМИП да се извършват по електронен път, като са направени съответните промени в ЗМИП.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерки срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума