Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/03/2016 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г.


  На заседание, проведено съвместно с Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на 17 март 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Диана Йорданова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Антон Гинев - зам. министър, Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” и Красимир Калайджиев – зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите и представители на браншовите организации - Сдружение с нестопанска цел „Съюз Такси”, Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи, Асоциация на таксиметровите синдикати в България, Съюз за стопанска инициатива, Национален съюз на превозвачите и Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи.
  Законопроектът беше представен от г-жа Диана Йорданова.
  Със законопроекта се предлага въвеждането на нов данък за облагане на дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. Измененията предвиждат данъчно задължени лица да бъдат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Предлага се със законопроекта да се определят граници на годишния размер на данъка от 400 лв. до 1000 лв., като конкретния му размер се определя с наредба на Общинския съвет на общината, на чиято територия се извършва превоза. Данъкът ще се определя за всеки отделен автомобил и ще се декларира до 31 декември на предходната година, а ще се внася на две равни вноски. Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка при започване на дейността през годината, както и възможност за възстановяване на надвнесен данък при прекратяване на дейността, когато е внесен пълния размер на данъка.
  Предвидени са и съответните промени в Закона за автомобилните превози във връзка с разрешението за извършване на тази дейност. Определят се изисквания, на които следва да отговарят водачите на леки таксиметрови автомобили, с цел да се подобри качеството на услугата и да се гарантира сигурност и безопасност на пътниците. Предлага се издадените разрешения до влизане в сила на закона да запазят действието си за срока за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2017 г.
  След представянето на законопроекта се проведе обсъждане, при което г-жа Менда Стоянова информира присъстващите за постъпилите в Комисията писмени становища по законопроекта – за подкрепа на законопроекта са становищата на Министерство на финансите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в България, Сдружение с нестопанска цел „Съюз Такси”, Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи, Асоциация на таксиметровите синдикати в България и Национален съюз на превозвачите. Становища за неподкрепа на законопроекта са постъпили от Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи и Независим транспортен синдикат АВТО 94, които считат, че данъкът трябва да е обвързан с реалните приходи от дейността и разрешения следва да се издават и на водачи на леки таксиметрови автомобили и същите да бъдат данъчно задължени лица. При обсъждането на законопроекта г- жа Менда Стоянова предложи между двете гласувания на законопроекта да се направят следните изменения и допълнения: когато водача на таксиметровия автомобил работи от името на превозвача, но за своя сметка, предоставянето на това право да става задължително с писмен договор, който да се вписва в регистъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и регистърът да стане публичен; да се въведе забрана за водача на таксиметров автомобил, на който е преотстъпено правото да работи от името на даден превозвач, да преотстъпва това право на друг водач; да се даде право на кмета на съответната община да прекратява действието на издаденото разрешение на превозвача, ако същият има неплатени данъци, за което е получено уведомление от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; данъчно задължено лице за алтернативния данък да е само превозвача и др. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището за принципна подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания бъдат обсъдени предложените от г-жа Стоянова изменения и допълнения.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „За”- 12 народни представители, „Против” – 3, без „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума