Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/03/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05. 10. 2015 г., приет на първо гласуване на 25. 02. 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 05. 10. 2015 г., приет на първо гласуване на 25. 02. 2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
  (обн., ДВ, бр. 16 и 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. Създават се чл. 4б-4г:
  „Чл. 4б. Мерките по чл. 3 се прилагат спрямо:
  1. физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета;
  2. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации - след публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
  3. физически лица, юридически лица, групи и организации, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет.
  Чл. 4в. Мерките спрямо субектите по чл. 4б, т. 1 се прилагат по реда, предвиден в регламентите на Европейския парламент и на Съвета, и по реда на този закон, когато това е предвидено.
  Чл. 4г. Мерките спрямо субектите по чл. 4б, т. 2 се прилагат по реда, предвиден в този закон."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  §1. Създават се чл. 4б и чл. 4в:
  „Чл. 4б. Мерките по чл. 3 се прилагат спрямо:
  1. физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета;
  2. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации - след публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
  3. физически лица, юридически лица, групи и организации, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет.
  Чл. 4в. (1) Мерките спрямо субектите по чл. 4б, т. 1 се прилагат по реда, предвиден в регламентите на Европейския парламент и на Съвета, и по реда на този закон, когато това е предвидено.
  (2) Мерките спрямо субектите по чл. 4б, т. 2 и 3 се прилагат по реда на този закон."

  § 2. Член 5 се изменя така:
  „Чл.5.(1) По предложение на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" или на главния прокурор Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списъка по чл. 4б, т. 3.
  (2) В списъка по ал. 1 се включват:
  1. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;
  2. лица, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм;
  3. лица, посочени от компетентните органи на друга държава.
  (3) В случаите по ал.2, т.3 предложението за приемане на решение на Министерския съвет се прави от министъра на външните работи съгласувано с министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" след получено искане от компетентните органи на друга държава до Министерството на външните работи.
  (4) Решението на Министерския съвет по ал.1 се обнародва в „Държавен вестник" незабавно след приемането му и се публикува на интернет страниците на Министерския съвет, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност".
  (5) Лицата по ал. 2 могат да обжалват решението на Министерския съвет, с което са включени в списъка по ал.1, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на обжалвания акт.
  (6) Препис от решението на Върховния административен съд, с което се уважава жалбата по ал. 5, се изпраща на Министерския съвет, който незабавно извършва необходимите промени. Решението на Министерския съвет, с което се изменя списъкът, се обнародва по реда на ал.4.
  (7) Когато основанието за включване на дадено лице в списъка по ал. 1 е отпаднало, министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" или главният прокурор по свой почин или по искане на заинтересованите лица в 14-дневен срок от узнаването на основанието за отпадане внася предложение в Министерския съвет за заличаването на това лице от списъка. Решението на Министерския съвет, с което се изменя списъкът, се обнародва и се публикува по реда на ал.4.
  (8) Прокурорите незабавно уведомяват министъра на вътрешните работи, главния прокурор и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", когато образуват наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
  „(1) По предложение на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" или на главния прокурор Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списъка по чл. 4б, т. 3.
  (2) В списъка по ал. 1 се включват:
  1. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;
  2. лица, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм;
  3. лица, посочени от компетентните органи на друга държава.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 3 предложението за приемане на решение на Министерския съвет се прави от министъра на външните работи съгласувано с министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" след получено искане от компетентните органи на друга държава до Министерството на външните работи.“.
  2. В ал. 4 думите „заедно с указания на Държавна агенция "Национална сигурност" за прилагането на мерките“ се заличават.
  3. В ал. 5, изречение първо думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2“ и след думата „съд“ се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Препис от решението на Върховния административен съд, с което се уважава жалбата по ал. 5, се изпраща на Министерския съвет, който незабавно извършва необходимите промени. Решението на Министерския съвет, с което се изменя списъкът, се обнародва и публикува по реда на ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата „отпаднало“ се добавя „министърът на външните работи“.
  6. Алинея 7 се отменя.
  7. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Прокурорите незабавно уведомяват министъра на вътрешните работи, главния прокурор и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", когато образуват наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс."

  § 3. Създава се чл. 5а:
  „Чл.5а. (1) Министерството на външните работи публикува незабавно на интернет страницата си информация относно:
  1. приетите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за налагане на санкции за тероризъм или за финансирането му;
  2. приетите резолюции на Съвета за сигурност на ООН за налагане на санкции във връзка с тероризъм или с неговото финансиране, както и за промени в списъците на лицата по тези резолюции;
  3. приетите решения на Министерския съвет по чл. 5, ал.1.
  (2) На интернет страницата на Министерството на външните работи се публикува незабавно и консолидиран текст на списъка по чл. 5, ал. 2.
  (3) Държавна агенция „Национална сигурност" съгласувано с Министерството на вътрешните работи дава указания за прилагане на мерките по чл. 3.
  (4) Указанията по ал. 3 се публикуват на интернет страниците на Министерството на външните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност"."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Създават се чл. 5а и чл. 5б:
  „Чл. 5а. (1) Министерството на външните работи публикува незабавно на интернет страницата си информация относно:
  1. приетите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за налагане на санкции за тероризъм или за финансирането му;
  2. приетите резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за налагане на санкции във връзка с тероризъм или с неговото финансиране, както и за промени в списъците на лицата по тези резолюции;
  3. приетите решения на Министерския съвет по чл. 5, ал. 1.
  (2) На интернет страницата на Министерството на външните работи се публикува незабавно и консолидиран текст на списъка по чл. 5, ал. 2.
  Чл. 5б. (1) Държавна агенция „Национална сигурност" съгласувано с Министерството на вътрешните работи дава указания за прилагане на мерките по чл. 3.
  (2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на външните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност"."

  § 4. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Блокират се всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, които са собственост на лицата, посочени в списъка по чл. 4б, т. 2 и 3, независимо в чие владение се намират, както и всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се във владение, държани или контролирани от лицата, посочени в списъка по чл. 4б, т. 2 и 3, с изключение на вещите и правата, срещу които не може да се насочва принудително изпълнение.
  (2) Мярката по ал.1 се прилага и за парични средства, финансови активи и друго имущество, придобити след:
  1. публикуване на информацията по чл.5а, ал.1, т.2;
  2. обнародването на списъка по чл.4б, т.3.
  (3) Изпълнението на мярката по ал.1 не спира начисляването на лихви и придобиването на други граждански плодове от блокираните финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, като всичко новопридобито също се блокира.
  (4) Всичко придобито и генерирано от финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се във владение, държани или контролирани от лицата, посочени в списъка по чл. 4б, т. 2 и 3, също се блокира считано от датата, определена по реда на ал. 2.
  (5) Министърът на финансите може да разреши извършване
  на плащане или на други разпоредителни действия с блокираните
  финансови средства и други финансови активи или икономически
  ресурси, когато това е необходимо за:
  1. лечение или други неотложни хуманитарни нужди на
  лицето, чието имущество е блокирано, или на член на неговото
  семейство;
  2. плащане на задължения към държавата;
  3. плащане на възнаграждения за положен труд;
  4. задължително обществено осигуряване;
  5. задоволяване на текущи нужди на физическите лица,
  посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, и членовете на техните семейства.
  (6) Разрешението по ал.5 се издава за всеки конкретен
  случай въз основа на мотивирана молба на заинтересованото лице, а когато се отнася до плащане на задължения към държавата - и по инициатива на министъра на финансите. Министърът на финансите се произнася в срок 48 часа от
  постъпването на молбата.
  (7) Отказът на министъра на финансите да даде разрешение по ал.5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Блокират се всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, които са собственост на лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, независимо в чие владение се намират, както и всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се във владение, държани или контролирани от лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, с изключение на вещите и правата, срещу които не може да се насочва принудително изпълнение.
  (2) Мярката по ал. 1 се прилага и за финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, придобити след:
  1. публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
  2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3.“.
  2. В ал. 3 думите „парични средства, финансови активи и друго имущество“ се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Всичко придобито и генерирано от финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се във владение, държани или контролирани от лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, също се блокира от съответната дата по ал. 2.“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „парични средства, финансови активи и друго имущество“ се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“;
  б) в т. 5 думите „включени в списъка по чл. 5“ се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“, а накрая се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  § 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „включени в списъка по чл.5" се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3".
  2. В ал. 2 думите „включено в списъка по чл.5" се заменят с „посочено в чл.4б, т.2 и 3".

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „парични средства, финансови активи или друго имущество“ се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“, а думите „включени в списъка по чл. 5" се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3".
  2. В ал. 2 думите „включено в списъка по чл. 5" се заменят с „посочено в чл. 4б, т. 2 и 3".

  § 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „включени в списъка по чл. 5" се заменят с „посочени в чл.4б, т.2 и 3".
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Третите добросъвестни лица, които претендират самостоятелни права върху блокирани финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, могат да предявят претенциите си по исков ред след:
  1. публикуване на информацията по чл.5а, ал.1, т.2;
  2. обнародването на списъка по чл.4б, т.3."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите „парични средства, финансови активи и друго имущество“ се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“, а думите „включени в списъка по чл. 5" се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3".
  2. В ал. 4 думите „парични средства, финансови активи или друго имущество“ се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Третите добросъвестни лица, които претендират самостоятелни права върху блокирани финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, могат да предявят претенциите си по исков ред след:
  1. публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
  2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3."

  § 7. В чл. 9 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Уведомяването по ал. 3 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност" сертификат за достъп. При получаване на уведомлението се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.
  (11) Редът и условията за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 10, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност". Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност"."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 9 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Уведомяването по ал. 3 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност" сертификат за достъп. При получаване на уведомлението се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.
  (11) Редът и условията за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 10, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност". Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност"."

  § 8. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват в 7 - дневен срок от:
  1. публикуването на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2 за заличаване на лице от резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;
  2. обнародването в „Държавен вестник" на решението на
  Министерския съвет, с което физическите или юридическите лица, групите и организациите са заличени от списъка по чл. 4б, т. 3.
  (2) В случаите, когато спрямо лицата по чл. 4б, т. 2 са наложени и санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета, мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват по реда на регламента."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 15, ал. 1 след думите „чл. 6, ал. 1" се поставя тире и се добавя „4".

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 1" се заменят с „чл. 6, ал. 1 - 4".

  § 10. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция „Национална сигурност", а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" или от оправомощено от него длъжностно лице."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. По смисъла на този закон:
  1. „Финансови услуги" са: извършване на дейностите по чл.2, ал.1 и 2 от Закона за кредитните институции; застрахователни, презастрахователни или свързани със застраховането услуги; публично предлагане на ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички форми на управление на парични средства или имущества по занятие; всички форми на управление на колективни инвестиции, управление на осигурителни дружества и фондове; предоставяне и разпространение на финансова информация, обработка на финансови данни и съответния софтуер, произтичащи от доставчици на други финансови услуги, както и консултантски, посреднически, счетоводни и други спомагателни дейности, свързани с описаните по-горе финансови услуги.
  2. „Финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси" са имущество от всякакъв вид, независимо материално или нематериално, движимо или недвижимо, придобито по всякакъв начин, както и юридически документи или инструменти под всякаква форма, в това число електронни или дигитални, удостоверяващи право на собственост или други права върху него, включително, но не само, банкови кредити, пътнически чекове, банкови чекове, парични преводи, дялове, ценни книжа, облигации, менителници, акредитиви.
  3. „Финансиране на тероризъм" е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.
  4. „Контрол върху финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси" включва контрола върху юридически лица по смисъла на специалните закони, уреждащи съответния вид дейност, както и случаите, в които лице, посочено в чл. 4б от този закон, се явява действителен собственик на клиент - юридическо лице по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари."
  2. Параграфи 1а и 1б се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Наименованието се изменя така: „Допълнителна разпоредба“.
  2. Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. По смисъла на този закон:
  1. „Финансови услуги" са: извършване на дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции; застрахователни, презастрахователни или свързани със застраховането услуги; публично предлагане на ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички форми на управление на парични средства или имущества по занятие; всички форми на управление на колективни инвестиции, управление на осигурителни дружества и фондове; предоставяне и разпространение на финансова информация, обработка на финансови данни и съответния софтуер, произтичащи от доставчици на други финансови услуги, както и консултантски, посреднически, счетоводни и други спомагателни дейности, свързани с описаните по-горе финансови услуги.
  2. „Финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси" са имущество от всякакъв вид, независимо материално или нематериално, движимо или недвижимо, придобито по всякакъв начин, както и юридически документи или инструменти под всякаква форма, в това число електронни или дигитални, удостоверяващи право на собственост или други права върху него, включително, но не само, банкови кредити, пътнически чекове, банкови чекове, парични преводи, дялове, ценни книжа, облигации, менителници, акредитиви.
  3. „Финансиране на тероризъм" е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.
  4. „Контрол върху финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси" включва контрола върху юридически лица по смисъла на специалните закони, уреждащи съответния вид дейност, както и случаите, в които лице, посочено в чл. 4б от този закон, се явява действителен собственик на клиент - юридическо лице по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари."
  3. Параграфи 1а и 1б се отменят.

  § 12. Навсякъде в закона думите „парични средства, финансови активи и друго имущество" се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси".

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В останалите текстове на закона думите „парични средства, финансови активи и друго имущество", съответно „парични средства, финансови активи или друго имущество" се заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси".

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така:
  „Заключителна разпоредба“

  § 13. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998г., изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр.16 от 22.02.2011г., бр. 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Уведомяването по ал. 1 и 2 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност" сертификат за достъп. При получаване на уведомлението се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.
  (7) Редът и условията за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 6, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност". Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност"."
  2. В чл. 16, ал. 3 се създава изречение второ: „Изпращането може да бъде извършено и по електронен път по реда на чл. 11, ал. 6 и 7."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998г., изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр.16 от 22.02.2011г., бр. 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Уведомяването по ал. 1 и 2 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност" сертификат за достъп. При получаване на уведомлението се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.
  (7) Редът и условията за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 6, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност". Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност"."
  2. В чл. 16, ал. 3 се създава изречение второ: „Изпращането може да бъде извършено и по електронен път по реда на чл. 11, ал. 6 и 7."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума