Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерския съвет на 18 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерския съвет на 18 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 24.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, № 602-02-8, внесен от Министерския съвет на 18 март 2016г.
  Законопроектът бе представен от г-н Румен Александров – зам.министър на външните работи.
  Механизмът за Турция в полза на бежанците е създаден с Решение на ЕК № 9500 от 24.11.2015г. относно координацията на действията на Съюза и на държавите членки. Целта е да се координират и рационализират действията със съответното финансиране, предназначени за спешна хуманитарна помощ, главно за предоставяне на храна, здравни услуги и образование.
  На 03.02.2016г. постоянните представители на държавите членки към ЕС обсъдиха и одобриха т.нар.”Общо споразумение”, в което са определени принципите на управление на механизма и условията за предоставяне на вноски на държавите членки.
  Съгласно Общото споразумение всяка държава членка следва да изпрати на ЕК в срок до 31.03.2016г.”Сертификат за принос”и приложен към него индивидуален график за предоставяне на националната вноска за периода 2016 - 2019г. Финансирането на вноската на Република България следва да се осъществи от централния бюджет чрез бюджета на Министерство на външните работи в частта, предназначена за финансиране на двустранно сътрудничество и хуманитарна помощ.
  Ратификацията е необходима на основание чл.85, ал.1, т.4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, 1 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията, №602-02-8, внесен от Министерския съвет на 18 март 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума