Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016г.

  На заседание, проведено на 14.04.2016г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016г.
  Законопроектът бе представен г–н Кирил Ананиев – зам.министър на финансите.
  Изменението и допълнението на Закона за митниците е продиктувано от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Съюза и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване на практическото им прилагане. В тази връзка са относими Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза, влязъл в сила на 30.10.2013г.; Делегирания регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, публикуван на 29 декември 2015 г. в бр. L 343 на „Официален вестник" на Европейския съюз на и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
  Основните предложения за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците са следните: привеждане на националното законодателство в съответствие с регламентите в митническото законодателство на Съюза и прецизиране на разпоредбите за улесняване на практическото им прилагане; улесняване на дейността на икономическите оператори и намаляване на административната тежест, предвидено чрез нотариалната заверка на подписите да бъде задължително изискуема единствено в случаите, когато физическо лице представлява друго физическо лице пред митническите органи. С цел процесуална икономия и повишаване ефективността на работа, изрично е определена компетентността на митническите органи при издаването на решенията. По този начин за икономическите оператори ще е изначално известно къде да подадат заявление за издаване на исканото от тях решение и кой е компетентният орган, който следва да го издаде. Въведена е нова възможност за връчване на решенията по закона - електронно връчване. Прецизирани са административнонаказателните разпоредби с цел ускоряване на административнонаказателното производство, ефективност и своевременно събиране на публичните държавни вземания.
  Във връзка с преходни мерки за периодите, необходими на държавите членки да разработят или адаптират митническите електронни системи, с цел осигуряване най-късно до 31.12.2020 г. на необходимото изискуемо ниво за обмен на информация между митническите администрации и икономическите оператори, както и между митническите администрации на държавите членки и Европейската комисия в законопроекта са предвидени преходни разпоредби, които предвиждат за обработване на заявленията, както и за подаване и обработка на декларациите да се използват формуляри на хартиен носител и на съществуващите национални системи.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане.
  Членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: С 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 602-01-16, внесен от Министерския съвет на 8 април 2016г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума