Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/05/2016

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12.05.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12.05.2016 г.

  На заседание, проведено на 13 май 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите и Румен Яначков – началник на отдел „Държавни помощи“ в Министерството на земеделието и храните.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Със законопроекта се предлагат промени, свързани с приетите нови правила в областта на държавните помощи. Проектът на новата схема за държавна помощ на земеделските производители е разработен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) No 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл.107 и 108 от Договора. Новата схема за държавна помощ е под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Схемата се прилага след получаване на окончателния номер в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Със законопроекта се предлага промяна в механизма за предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. В тази връзка се предлага и промяна в Закона за акцизите и данъчните складове. Помощта ще се предоставя под формата на парични средства чрез възстановяване на част от стойността на акциза от Агенция „Митници“, а не под формата на ваучери за гориво. Предвижда се земеделските стопани да подaват заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж. Общият размер на помощта ще се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: 16 гласа „За”, без „Против“ и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума