Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/07/2016 първо гласуване

  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-184, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 03.12.2015 г., № 654-01-10, внесен от Петър Славов и група народни представители на 03.02.2016 г., № 654-01-41, внесен от Емил Димитров и Стефан Кенов на 24.03.2016 г. и № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-184, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 03.12.2015 г., № 654-01-10, внесен от Петър Славов и група народни представители на 03.02.2016 г., № 654-01-41, внесен от Емил Димитров и Стефан Кенов на 24.03.2016 г. и № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.


  На заседание, проведено на 21 април 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесени от Валери Симеонов и група народни представители, Петър Славов и група народни представители, Емил Димитров и Стефан Кенов и Менда Стоянова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, Божидар Алексов – зам. директор на Агенция „Митници” и Георги Димитров – началник на отдел в дирекция „Акцизи” в същата агенция, представители на КРИБ, на Националната лозаро-винарска камара и на Националното сдружение „Българска домашна ракия”.
  От името на вносителите законопроектите бяха представени съответно от Валери Симеонов, Емил Димитров и Менда Стоянова.
  Със законопроектите с вносители Валери Симеонов и група народни представители и Петър Славов и група народни представители се предлага общата вместимост на съдовете в специализираните малки обекти за дестилиране да стане до 1000 л, вместо до 500 л, както е по действащия Закон за акцизите и данъчните складове и да се отменят разпоредбите на закона, които определят период за работа на тези обекти от 1 юли до 31 декември на годината, а в останалото време само след писмено уведомяване на Агенция ”Митници” в 14- дневен срок преди извършване на дейността.
  Със законопроекта с вносители Емил Димитров и Стефан Кенов се предлага да се разреши на всяко домакинство да произвежда в домашни условия до 30 л етилов алкохол(ракия) годишно от грозде и плодове собствено производство за лично потребление, без да дължи акциз.
  Със законопроекта с вносители Менда Стоянова и група народни представители се предлага администрирането и контрола върху дейността на специализираните малки обекти за дестилиране да се осъществява от кметовете на общините, където се намират съответните обекти, а Агенция „Митници” да запази контролните си функции по отношение незаконното производство на етилов алкохол от лица без регистрация.
  Предлага се да се прецизира определението за „специализиран малък обект за дестилиране“, като към него се добави, че в специализирания малък обект за дестилиране се произвежда не повече от 10 хектолитра чист алкохол на година, което е в съответствие с европейското законодателство.
  С цел намаляване на незаконното производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки се предлага да се създаде регистрационен режим за лицата, които внасят, въвеждат на територията на страната, произвеждат, продават, предоставят или предлагат съоръжения и/или оборудване за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Предлага се регистърът да е публичен и да се води в Министерство на икономиката. Въвежда се и задължение на регистрираните лица да подават данни в Министерство на икономиката за лицата, на които са продадени или предоставени съоръжения и/или оборудване за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.
  След представянето на законопроектите се проведе обсъждане, при което представителите на Министерството на финансите изразиха становище за неподкрепа на законопроектите с вносители Валери Симеонов и група народни представители, Петър Славов и група народни представители и Емил Димитров и Стефан Кенов и за подкрепа на законопроекта с вносители Менда Стоянова и група народни представители, а представителите на Националното сдружение „Българска домашна ракия” изразиха становище за подкрепа на законопроектите с вносители Валери Симеонов и група народни представители и Петър Славов и група народни представители. Аргументите на Министерството на финансите за неподкрепа на законопроектите, с които се предлага да се увеличи вместимостта на съдовете до 1000 л в малките обекти за дестилиране са, че от представените данни от Агенция „Митници” за 2015 г. става ясно, че няма необходимост от увеличаване вместимостта на съдовете. При действието на разпоредбата за обща вместимост на съдовете до 1000 л., същите не са използвани с пълния си капацитет. За 2015 г. от тези обекти са подадени 19942 броя акцизни декларации, от които с начислен акциз са 6667декларации, в т.ч. за произведено количество алкохол до 100 л месечно са 6034 броя декларации, а за количество алкохол над 100 л са 633 броя декларации. Аналогични са данните и за първото тримесечие на 2016 г., като от подадените 4894 броя декларации с начислен акциз са 949 броя, в т.ч. за произведено количество до 100 л месечно са 861 броя декларации, а за количество над 100 л са 88 броя декларации. Освен това в тези обекти се прилага намалена акцизна ставка при производство на етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра ракия годишно на семейство, а съгласно чл. 22, параграф 1 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и спиртните напитки, условие за прилагане на намалената акцизна ставка за етиловия алкохол е в обекта да не се произвежда повече от 10 хектолитра чист алкохол годишно. При увеличаване на вместимостта на съдовете в малките специализирани обекти за дестилиране ще се създаде възможност, обектът да произвежда по-голямо количество от 10 хектолитра алкохол годишно, с което ще се нарушат изискванията на европейското законодателство. По отношение на законопроекта с вносители Емил Димитров и Стефан Кенов аргументите за неподкрепа са, че европейското законодателство не дава възможност за освобождаване от облагане с акциз на етиловия алкохол, а само прилагане на намалена акцизна ставка при спазване на определени условия, както е при малките специализирани обекти за дестилиране. В този смисъл направеното със законопроекта предложение за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове е в противоречие с европейското законодателство, в потвърждение на което е и решението по дело С-115/13 на Съда на Европейския съюз, с което се постановява, че като освобождава от акциз частното производство на спиртни напитки до 50 л за лично потребление на домакинство Унгария нарушава правото на Съюза. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта с вносител Менда Стоянова и група народни представители и неподкрепа на останалите законопроекти.
  След обсъждането на законопроектите се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По законопроекта, внесен от Валери Симеонов и група народни представители: 6 гласа „За”, 12 гласа „Въздържали се”, без „Против”.
  2. По законопроекта, внесен от Петър Славов и група народни представители: 6 гласа „За”, 12 гласа „Въздържали се”, без „Против”.
  3. По законопроекта, внесен от Емил Димитров и Стефан Кенов: 2 гласа „За”, 16 гласа „Въздържали се”, без „Против”.
  4. По законопроекта, внесен от Менда Стоянова и група народни представители: 18 гласа „За”, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-184, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 03.12.2015 г., № 654-01-10, внесен от Петър Славов и група народни представители на 03.02.2016 г. и № 654-01-41, внесен от Емил Димитров и Стефан Кенов на 24.03.2016 г. и да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума