Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
22/07/2016 първо гласуване

  проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София”ЕАД, №654-02-67, внесен от Румен Гечев и група народни представители на 07.07.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София”ЕАД, №654-02-67, внесен от Румен Гечев и група народни представители на 07.07.2016 г.

  На заседание, проведено на 21 юли 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение.
  На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата – Цветан Цветков – председател и Тошко Тодоров – заместник-председател.
  В мотивите към проекта за решение вносителите посочват, че „Летище София” ЕАД е водещо българско международно летище, обслужващо около 4 милиона пътници годишно. Като важен стратегически обект, то има отношение и към националната сигурност на страната. Дружеството генерира приходи по две основни направления: от една страна, като летищен оператор, който събира държавните такси (кацане, пътник, сигурност и др.), а от друга – като търговско дружество, което обслужва наземно авиокомпаниите, отдава площи под наем и стопанисва магазините и паркингите.
  През последните години българската държава е вложила милиони левове в обновяването на материалната база и инфраструктурата на летището, като се изгради връзката на софийското метро до Терминал 2.
  Въпреки огромните държавни инвестиции за модернизиране на най-голямото българско летище, се наблюдава тенденция към понижаване на финансовите показатели на дружеството. През 2015 г. приходите надхвърлят 118 млн. лв., а печалбата е 5,6 млн. лв., докато през 2007 г. печалбата е 21,8 млн. лв., а през 2008 е 30,2 млн. лева. Дори в кризисните години печалбата е значително повече: 2009 - 14,9 млн., през 2010 г. - 15,3 млн. лв., 2011 г. - 12,2 млн. лв.
  В тази връзка възлагането на Сметната палата на одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София”ЕАД ще допри¬несе за повишаване прозрачността на управленските решения, ще отговори на съмненията за злоупотреби при разходването на средства от дружеството, ще защити и гарантира интересите на гражданите и обществото.
  След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 11 гласа „За”, без „Против” и „Въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:
  ПРОЕКТ!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София” ЕАД


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:

  1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София”ЕАД за периода 1 януари 2013 г. до 30 юни 2016 г.
  2. Срокът за извършване на одита е от 1 септември 2016 г. до 28 февруари 2017 г.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 31 март 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума