Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
21/10/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016г., № 602-02-36, внесен от Министерския съвет на 13.10.2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016г., № 602-02-36, внесен от Министерския съвет на 13.10.2016г.

  На редовно заседание, проведено на 20.10.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016г., № 602-02-36, внесен от Министерския съвет на 13.10.2016г.
  Законопроектът беше представен от г–жа Маринела Петрова – зам.министър на финансите.
  Гаранцията, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие (ББР) на 16 август 2016г., е сключена във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕ), приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015г. Необходимият финансов ресурс за финансиране изпълнението на мерките за енергийна ефективност по НПЕЕ се осигурява от ББР чрез заеми от водещи финансови институции.
  В изпълнение на чл. 73 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. Народното събрание е ратифицирало със закон, приет на 20 април 2016г. (ДВ, бр. 34 от 2016г.) Гаранционното споразумение между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа във връзка с Рамковото споразумение за заем на стойност 150 000 000 евро между ББР и БРСЕ за частично финансиране на НПЕЕ, сключено чрез размяна на писма от 24 и 29 февруари 2016г. С цел осигуряване на необходимия ресурс за финансиране на мерките за енергийна ефективност по НПЕЕ на 16 август 2016 г. ББР е сключила договор за кредит в размер до 100 000 000 евро с КфВ.
  С издаването на гаранцията гарантът (Република България) неотменимо и безусловно гарантира на КфВ надлежното изпълнение на всички финансови задължения на кредитополучателя по заемното споразумение между КфВ и ББР. Задълженията на гаранта за плащане по силата на гаранцията стават дължими при първо писмено поискване от КфВ, в което се посочва дължимата от кредитополучателя сума на просрочените задължения в съответствие със заемното споразумение. Плащането се извършва в рамките на 10 банкови дни от искането за плащане на КфВ, като сумите се превеждат по специално определена за целта от нея сметка. Всички плащания се извършват в евро, като разходите за плащанията (данъци, такси и др.) се поемат от гаранта.
  Подписването и ратифицирането на гаранцията във връзка с Договора за кредит между КфВ и ББР е предварително условие за усвояване на средства от заема.
  С влизането в сила на гаранцията ще се осигури финансов ресурс за изпълнението на проектите за обновяване на многофамилни жилищни сгради в рамките на НПЕЕ.
  Гаранцията подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 11 гласа „за”, без “против” и 4 „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016г., № 602-02-36, внесен от Министерския съвет на 13.10.2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума