Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/12/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-3/05.12.2014г.
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 4 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието: г-н Петко Петков и г-н Андрей Янкулов, заместник-министри на правосъдието; от Министерство на финансите: г-жа Стела Бояджиева и г-жа Ася Велкова, държавни експерти, дирекция „Държавни разходи”; от Висшия съдебен съвет (ВСС): г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС, г-н Димитър Узунов и г-н Ясен Тодоров, членове на ВСС и г-жа Маргарита Радкова, директор на дирекция „Бюджет и финанси”; от Инспектората към Висшия съдебен съвет: г-жа Ана Караиванова, главен инспектор, г-жа Светлана Бошнакова, инспектор и г-жа Красимира Николова, главен счетоводител; от Прокуратура на Република България: г-н Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и г-н Иван Маринов, главен секретар на Администрация на главния прокурор; от Върховен административен съд (ВАС): г-н Георги Колев, председател на ВАС; както и г-н Николай Вълков, парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
  Проектът на бюджет на съдебната власт за 2015 г., изготвен от Висшия съдебен съвет (ВСС), беше представен от г-жа Соня Найденова, а заместник-министър Петко Петков представи Становището на Министерския съвет по същия проект.
  Бюджетът за 2015 г. изготвен на базата на актуализираната макроикономическа прогноза, при спазване на консервативна фискална политика и е съобразен със заложените цели за дефицита по Консолидираната фискална програма, свързани с мерки за фискална консолидация и очакваното ниво на приходите за периода 2015-2017 г., както и възможностите за финансиране на публични политики.
  Както становището на Министерския съвет, така и проектът на Висшия съдебен съвет предлагат намаляване на размера на приходната част спрямо 2014 г. с 13,0 млн.лв. или 127,0 млн.лв. приходи от дейността на органите на съдебната власт, като от тях 108,0 млн. се предвижда да бъдат приходите от съдебни такси.
  Относно разходната част, в своя проект, ВСС предлага общ размер на разходите от 543,7 млн. лв., от които 519,6 млн. лв. за текущи разходи. Предложението на ВСС е съобразено с необходимостта от финансово осигуряване на основните политики, заложени в актуализираната Стратегията за реформа на съдебната система. По-специално, искането се обуславя от обективните потребности от числеността на магистратите и съдебните служители, определени спрямо броя на съдебните производства, укрепване на професионалната квалификация на правораздавателните органи, контрол на органите на съдебната власт. Също така ВСС предвижда увеличение на капиталовите разходи с 18,8 млн. лв. спрямо 2014 г. за информационната стратегия на правораздавателните органи и подобряване на административното обслужване чрез изграждане на информационна система с електронни услуги.
  Министерският съвет, отчитайки заявените от ВСС искания за обезпечаване на изплащането на възнаграждения и социални осигуровки, за обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори съгласно законовите изисквания, за възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, за дължими обезщетения за вреди, предвижда увеличение с 26,0 млн. лв. на разходите в общ размер в сравнение с 2014 г. или общо 460,0 млн. лв. Предвидените текущи разходи са в размер на 450,4 млн. лв. и са планирани за дейността на съдебните институции. Министерският съвет предвижда и 9,0 млн. лв. капиталови разходи за поддържане и обновяване на материалната база на съдебната власт.
  По отношение на резерв за непредвидени и/или неотложни разходи, проектът на ВСС предвижда 900,0 хил.лв., а становището на Министерския съвет - 600,0 хил.лв. Разликата в бюджетното взаимоотношение с централния бюджет между двата проекта е 83,7 млн.лв., представляващи резултативна величина между планираните приходи и разходи и се осигурява от централния бюджет.
  По отношение на предложените от ВСС текстове към чл. 2 на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Министерският съвет подкрепя предложената редакция на ал. 3. Министерският съвет подкрепя и предложението на ВСС относно това сега действащите разпоредби на ал. 4 – 7 да се запазят. Относно ал. 8, Министерският съвет не подкрепя предложението на ВСС с мотивите, че правомощията на Министерския съвет се ограничават до възможността за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет.
  В хода на дискусията взеха участие народните представители г-жа Мая Манолова, г-жа Росица Янакиева-Костадинова, г-н Петър Славов, г-н Димитър Делчев, г-н Данаил Кирилов, г-н Четин Казак, г-н Емил Димитров.
  Г-жа Манолова постави въпрос относно това дали ВСС се съгласява с предвидените 460,0 млн. лв. и не следва ли да бъдат осигурени необходимите средства, за да функционира съдебната власт предвид очакваната съдебна реформа. В отговор, г-жа Найденова уточни, че предложените от Министерство на финансите 460,0 млн.лв. не са достатъчни за изпълнение на законови задължения особено предвид разходите, с които съдебната власт приключва тази година. Г-н Славов посочи, че предложението на ВСС предполага обезпечаване на едно нормално функциониране на съдебната власт и ако не може да бъде осигурено в пълен размер то поне следва предложението на Министерство на финансите да бъде увеличено с 33,4 млн. лв. Това предложение беше подкрепено от останалите народни представители и г-н Кирилов отбеляза, че поема ангажимент за предложение за такова увеличение да бъде направено между първо и второ четене.
  На въпрос от страна на г-н Кирилов дали е възможно част от нотариалните такси, респективно част от таксите, събирани по изпълнението, да се превеждат в полза на бюджета на съдебната система, заместник-министър Петков отговори положително и подчерта, че такъв режим вече съществува в редица държави. Г-н Казак посочи, че тази идея е обсъждана неведнъж, но позицията на Министерство на финансите винаги е била, че това е невъзможно, тъй като приходите се събират централизирано и трябва първо да минат през бюджета и след това да се разпределят вторично. Г-н Димитров изрази съмнение и посочи, че трябва да бъде търсено финансиране в дългосрочен план.
  След проведената дискусия по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г., Комисията по правни въпроси:
  - с 8 гласа „за”, 0 „против” и 9 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет;
  - с 11 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерския съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума