Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-6/09.12.2014 г.
  ОТНОСНО: приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  На свое заседание, проведено на 9 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор и на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на правосъдието г-н Петко Петков и г-жа Надежда Йорданова, представители на Министерството на правосъдието; г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България; г-н Борислав Белазелков и г-н Николай Гунчев, представители на Съюза на съдиите в България; г-н Боян Магдалинчев, председател на Асоциация на българските административни съдии; г-н Венелин Иванов и г-жа Хайгухи Бодикян, представители на Българска съдийска асоциация и г-н Евгени Иванов, председател на Асоциацията на прокурорите в България, които се включиха в обсъждането.
  В дискусията участие взеха народните представители Филип Попов, Димитър Лазаров, Четин Казак, Десислава Атанасова, Петър Славов, Димитър Делчев и Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията всички народни представители и представители на професионалните организации се обединиха около становището, че е необходимо във възможно най-кратък срок да бъде проведена процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет. Представителите на професионалните организации отправиха призив към народните представители за постигане на политически консенсус с оглед необходимостта от финализиране на процедурата по избор на главен инспектор.

  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание следните проекти на решения:
  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 във връзка с чл. 86 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
  1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма от народни представители или парламентарни групи в срок до 30 януари 2015 г. включително. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да предлагат кандидатури за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на парламентарните групи и народните представители.
  Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните документи:
  - писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
  - подробна автобиография;
  - ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  - декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;
  - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
  - свидетелство за съдимост;
  - удостоверение от Националната следствена служба;

  Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
  Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:
  - концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
  - декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
  2. Публично оповестяване на документите.
  Предложенията заедно с документите по т. 1 се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответната кандидатура.
  Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър І № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  Становищата и въпросите се публикуват на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
  3. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване.
  Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи.
  В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомлението.
  До изслушване не се допускат кандидати, които:
  - не отговарят на изискванията по чл. 42, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
  - не са представили документите по т. 1;
  След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
  4. Изслушване на допуснатите кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.
  Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 мин.
  На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепция си за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
  Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.
  На всеки кандидат се предоставя право на отговор след на задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути.
  Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично и се излъчва в реално време в интернет чрез специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
  5. Комисията по правни въпроси изготвя подробен доклад за проведеното изслушване на кандидатите за главен инспектор, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на личните им имена.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………… и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева


  Приложение№ 1
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..

  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.  Декларатор:  Приложение№ 2
  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.


  Декларатор:


  Проект !
  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила
  за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема следните Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

  1. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на личните имена на кандидатите – до 2 минути.
  2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.
  3. След представянето на доклада, Народното събрание провежда разискванията по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.
  4. След приключване на разискванията кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да правят изказвания и да отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.
  5. Гласуването се извършва по поредността, определена в списъка на кандидатите.
  6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове при изпълнено изискване за мнозинството за произвеждането на този избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ……….. г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума