Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-4/09.12.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.12.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 09 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на регионалното развитие и благоустройство г-жа Боянка Георгиева, главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ и г-жа Богиня Маноилова, държавен експерт в дирекция „Държавна собственост“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Боянка Георгиева.
  Предложеният законопроект предвижда продължаване на предвиденият в § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти с още три години с оглед максимална защита на държавния и обществения интерес. Удължаването на срока е необходимо поради неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите – държавна и общинска собственост и ще даде възможност за индивидуализиране на имотите с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и, съответно – предприемане на действия по актуване.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Петър Славов, Мая Манолова, Данаил Кирилов, Емил Димитров, Росица Янакиева-Костадинова, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Свилен Иванов.
  След като подчерта, че много физически и юридически лица са засегнати от удължаването на този срок, г-н Славов постави въпроса относно ориентировъчния срок, в който тези процедури ще приключат. Г-жа Маноилова отговори, че всички областни управители, както и Националното сдружение на общините в Република България, подкрепят този законопроект. Г-жа Манолова посочи, че държавния и общинския интерес следва да бъдат защитени, но не следва и с постоянното удължаване на срока, областните управители и служителите в областните дирекции да бъдат демотивирани и недисциплинирани. Г-н Димитров подчерта, че продължаването на срока е довело и до противоречиви съдебни решения и изрази съмнение, че удължаването с три години ще бъде достатъчно. Г-н Георгиев посочи, че тъй като тази норма явно не работи би било най-добре ако срокът бъде удължен до 31 декември 2015 г. Г-н Делчев каза, че ще внесе предложение между първо и второ четене, срокът да бъде две години.
  Комисия по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума