Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/12/2014 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-8/16.12.2014 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 402-01-10, внесен от Министерски съвет на 04.12.2014 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА
  (Обн., Изв., бр. 92 от 1951 г, изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., изм., бр. 90 от 1960 г., ДВ, бр. 99 от 1963 г., доп., бр. 26 и 27 от 1973 г., изм., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., изм. и доп., бр. 14 и 91от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., изм., бр. 77 от 1991 г., изм. и доп., бр. 33 от 1996 г, изм., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., доп., бр. 46 и 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2009 г., доп., бр. 100 от 2010 г., изм., бр. 57 и 105от 2011 г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:
  „З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА”

  § 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 105 от 2011 г.) думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2017 г.”.
  Предложение от нар. пр. Валери Симеонов и група народни представители:
  1. В §1. на законопроекта думите „31 декември 2017 г.” се заменят с „30 юни 2016 г.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов:
  §1. Думите „31 декември 2017г.” се заменят с „31 декември 2016г.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 105 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „държавни и общински имоти” се заменят с „имоти – частна държавна или общинска собственост”, а думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2017 г.”
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В срок до 30 юни 2015 г. Министерският съвет представя на Народното събрание план за действие, съдържащ всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети от съответните държавни и местни органи на власт, с оглед спазването на срока по ал. 1.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2014 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума