Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/12/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-9/17.12.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7.11.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 16 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7.11.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи - г-жа Любомила Станиславова – парламентарен секретар, г-жа Нина Чимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-жа Росица Грудева – държавен експерт в дирекция „Миграция“ към ГД „Гранична полиция“; от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет - г-н Даниел Инджиев – директор на Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“, г-жа Калина Попянева – старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ и г-н Димитър Киров – началник отдел «Качество на производството“ в Държавната агенция за бежанците.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, беше представен от г-жа Магдалена Ташева. Предвижда се ограничаване правата на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и ползващи се с временна закрила по отношение на възможността да се събират със семействата си на територията на Република България. Г-жа Ташева обоснова внесените предложения, като отбеляза, че България е най-бедната страна в Европейския съюз и няма възможност да издържа хиляди нелегални имигранти. Като пример за решаване на въпроса посочи предприетите мерки във Франция, Германия, Великобритания и Холандия.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев, беше представен от вносителя. Г-н Кърджалиев обърна внимание на обстоятелството, че внесеният от него законопроект е резултат от дейността на работна група с широко експертно участие, включваща представители на всички институции и на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с прилагането на Закона за убежището и бежанците. Със законопроекта се цели транспониране на разпоредбите на две директиви: Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (срокът за транспониране на която е изтекъл на 21 декември 2013 г.) и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (срокът за транспониране на която изтича на 20 юли 2015 г.). В заключение, г-н Кърджалиев подчерта, че внесеният законопроект категорично усъвършенства Закона за убежището и бежанците, като подобрява уредбата на последиците от този асиметричен бежански поток към България.
  По законопроекта, внесен от нар.пр. Волен Сидеров и група н.пр. са постъпили становища от Омбудсмана на РБ, Министъра на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България. В представените становища е акцентирано върху противоречието на предлаганите изменения с относимите към материята Директиви на ЕС и международни актове, които са в сила за Република България.
  Представителите на МВР г-жа Грудева и г-жа Чимова изразиха становищата си по двата проекта. Във връзка с първия законопроект, внесен от нар.пр. Волен Сидеров и група народни представители, г-жа Грудева отбеляза, че той не съответства на Директива 2001/55/ЕС относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов поток от разселени лица и мерките за постигане на баланс в усилията на държавите-членки по приемане на такива лица и поемане на последиците от това и на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството, които са част от общата политика на ЕС в областта на убежището и изрази опасения, че приемането на проекта може да предизвика стартиране на наказателна процедура срещу Република България. Освен противоречието с директивите, г-жа Грудева посочи и нарушение на ангажиментите на Република България по множество международноправни актове като Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за правата на детето.
  По отношение на втория законопроект, внесен от нар.пр. Тунчер Кърджалиев, г-жа Чимова изрази подкрепа за законопроекта, който е изцяло в унисон с приетите законодателни актове на Европейския съюз и потвърди, че той се базира на широк консенсус на представителите на всички ангажирани институции, като с него се осигуряват неотложни национални мерки, синхронизират се понятията и обхвата на международната закрила, осигурява се отговор на засиления миграционен натиск към страната чрез мерките, които се предлагат, търси се баланс чрез т.нар. компенсиращи мерки.
  Представителят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет г-н Даниел Инджиев изрази становище, че приемането на първия законопроект, внесен от нар.пр. Волен Сидеров и група, би довело до липса на хармонизация с европейското законодателство и същевременно не би могло да допринесе за постигане на целите, които бяха изтъкнати от вносителя. Във връзка с втория законопроект, внесен от нар.пр. Тунчер Кърджалиев, г-н Инджиев изрази подкрепа, като обоснова необходимостта от своевременното му приемане, за да се прекрати наказателната процедура, образувана поради забавяне в транспонирането на първата директива.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Христиан Митев, Димитър Делчев, Явор Нотев и Данаил Кирилов. След като отговори на поставените към него въпроси относно финансовата обезпеченост на дейностите, предвидени в законопроекта и относно наличието на справка за съответствието с транспонираните директиви, г-н Кърджалиев посочи като водещ мотив за решението си като народен представител да внесе такъв важен законопроект необходимостта от спешни действия, за да не се компрометира европейският облик на Република България.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 1 глас „за”, 8 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.;
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7.11.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума