Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/01/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-3/19.01.2015г.
  Относно: Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерски съвет на 18.12.2014 г.

  На свои заседания, проведени на 13.01.2015 г. и 15.01.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерски съвет на 18.12.2014 г.
  На заседанията присъстваха г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси; от Министерство на правосъдието: г-н Христо Иванов, министър на правосъдието, г-н Петко Петков, заместник-министър, г-жа Надежда Йорданова, началник на кабинета на министъра на правосъдието и г-н Атанас Славов, съветник на министъра на правосъдието; от Прокуратурата на Република България: г-н Сотир Цацаров, главен прокурор и г-жа Мария Шишкова - заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура; от Висшия съдебен съвет („ВСС”): г-жа Юлиана Колева, член на ВСС, председател на Комисията по правни въпроси, г-жа Каролина Неделчева и г-жа Незабравка Стоева, членове на ВСС; от Инспектората към Висшия съдебен съвет: г-жа Димана Йосифова, инспектор; от Върховния касационен съд: г-жа Таня Райковска, и.ф. председател на ВКС; от Върховния административен съд: г-н Боян Магдалинчев, заместник-председател на ВАС. На проведеното на 15.01.2015г. заседание присъстваха и представители на професионалната общност и неправителствени организации - от Съюза на съдиите в България: г-н Борислав Белазелков, председател на Управителния съвет; от Българската съдийска асоциация: г-жа Богдана Желявска, председател, г-жа Хайгухи Бодикян и г-н Венелин Иванов; от Асоциацията на прокурорите в България: г-н Евгени Иванов, председател; от Камарата на следователите в България: г-н Петко Петков, председател и г-н Владимир Петров - заместник-председател; от фондация „Български адвокати за правата на човека”: г-жа Диляна Гитева; от фондация „Български институт за правни инициативи”: г-жа Лиляна Гяурова; от Института „Отворено общество”: г-жа Иванка Иванова; от Центъра за изследване на демокрацията: г-жа Мария Йорданова, директор на Правната програма; от Програма за развитие на съдебната система: г-жа Велислава Делчева; от фондация „Риск монитор”: г-жа Рада Смедовска-Тонева; и г-н Георги Милков, сътрудник към ПГ на РБ и представител на НПС Мрежа за граждански контрол над работата на съдилищата:
  Стратегията беше представена от г-н Христо Иванов.
  Поставените стратегически цели предвиждат въвеждане в следващите седем години на редица изменения в съдебната система, които да гарантират нейната независимост, да осигурят добро управление и висока ефективност на нейните органи, да развият потенциала на човешкия ресурс, да реализират модерна наказателна политика, така че да бъде осигурено пълноценно право на справедлив процес и ефективна защита на правата на човека. По-специално, предвижда се преструктуриране на Висшия съдебен съвет, като се предлага разделянето му на две колегии – съдийска и прокурорска, пряк избор на членовете от професионалната квота на ВСС, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите в процеса на администриране на съдилищата, реформа в юридическото образование, промени в механизма на конкурсите, атестациите и дисциплинарните производства спрямо магистрати, модерна и ефективна наказателна политика, въвеждане на пряка конституционна жалба и други.
  Представителите на съдебните органи изразиха принципната си подкрепа за Стратегията и посочиха основните си възражения по нея.
  В дискусията взеха участие г-н Четин Казак, г-жа Мая Манолова, г-н Димитър Лазаров, г-н Данаил Кирилов, г-н Петър Славов, г-н Кирил Калфин, г-н Христиан Митев, г-н Явор Хайтов, г-н Светослав Белемезов
  В хода на дискусията, г-н Казак посочи някои недостатъци на стратегията като предложението за непостоянно действащ Висш съдебен съвет с постоянно действащи комисии, разделянето му на две колегии и неяснотата по отношение на това, в коя колегия следва да бъдат включени членовете, избрани от парламентарната квота, както дали ще да бъде приет нов Наказателен кодекс. Той подчерта, че Стратегията следва да бъде подложена на по-широка дискусия. Г-жа Манолова напомни, че тази Стратегията е продукт от работата на пет правителства и въплъщава приемственост и надграждане. Като изрази личната си подкрепа за документа, тя посочи, че е необходимо детайлизираното му обсъждане, тъй като има редица спорни теми, неясни формулировки и неприемливи предложения. Г-жа Манолова подчерта, че не всички магистрати са се запознали с и изразили мнение по отношение на Стратегията, както и че вече постъпилите становища не са били отразени в нея. В отговор, г-н Славов посочи, че упреците за недостатъчен дебат не са основателни и че съдебната реформа трябва да започне реално, за което е необходим конституционен и законодателен пакет от мерки.
  Г-н Калфин подчерта, че Стратегията представлява рамка, която следва да бъде запълнена със съдържание. Г-н Митев изрази становище, че след като Народното събрание се е заело да обсъди и приеме Стратегията, тя ще трябва да бъде следвана и за това трябва да се подходи отговорно и сериозно и да бъдат разгледани предложените мерки. Г-н Хайтов посочи, че Стратегията е внесена в неподходящ момент, тъй като няма време за изпълнението й предвид очакваният доклад от Европейската комисия. Той подчерта, че е невъзможно препоръките от доклада да се препокрият и ще се наложат нови изменения в Стратегията. Г-н Белемезов посочи недостатъци на Стратегията като подчерта, че за нито една от дейностите в Стратегията няма предвиден срок, отговорни институции, индикатори дали е изпълнена или не, което прави Стратегията с пожелателен характер.


  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание следния проект за решение:
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с решение № 825 на Министерския съвет от 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  (Цецка Цачева)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума