Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/01/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-4/19.01.2015 г.
  ОТНОСНО: Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка, № 554-02-1, внесен от ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ и група народни представители на 14.01.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка, № 554-02-1, внесен от ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ и група народни представители на 14.01.2015 г.

  Предложението за приемане на решението е мотивирано от настъпилата след средата на месец юни 2014 година фактическа невъзможност за изпълнение на законовите задължения от страна на подуправителя на Българската народна банка Цветан Любомиров Гунев. Освен ползването на отпуск от негова страна след образуваното досъдебно производство, като допълнителна пречка за упражняване на правомощията му на подуправител, ръководещ управление „Банков надзор”, се явяват и отнемането по искане на прокуратурата на достъпа на Цветан Гунев до класифицирана информация, както и отстраняването му от длъжност с решение на Софийския апелативен съд. Наред с описаните пречки за осъществяване на законовите задължения от страна на подуправителя, са отчетени и констатираните от компетентните органи на досъдебното производство в хода на разследването във връзка със състоянието на „Корпоративна търговска банка” АД нарушения на служебните му задължения, посочени в мотивите за решението.


  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание следния проект за решение:  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за освобождаване на подуправител на Българската народна банка

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка

  РЕШИ:

  Освобождава Цветан Любомиров Гунев от длъжността подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор”.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………… и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума