Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-7/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 21.01.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - г-н Петко Петков, заместник-министър и г-н Александър Петров, държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти”, от Агенцията по вписванията - г-н Златозар Златев, длъжностно лице по регистрацията.
  Законопроектът беше представен от г-н Александър Петров.
  Предложеният законопроект транспонира в българското законодателство разпоредбите на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Измененията предвиждат създаването на европейска платформа за обмен на информация между държавите-членки на Европейския съюз, с което ще се улесни сътрудничеството между търговците, ще се намали административната тежест и ще спомогне трансграничната стопанска дейност. Срокът за транспониране на директивата е бил 7.07.2014 г. Законопроектът предвижда изменения и в свързани закони като Търговския закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за българското гражданство и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума