Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-8/26.01.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 21.01.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - г-н Петко Петков, заместник-министър, г-жа Даниела Белчина, държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” и г-жа Елена Дойчева, държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
  Законопроектът беше представен от г-н Петко Петков.
  Предложеният законопроект предвижда изменения свързани с Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст), който се прилага от 10.01.2015 г. Предлагат се изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които да се премахне междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения, да се разшири обхвата на правилата за компетентността като те да се прилагат по отношение на спорове с ответници от трети държави, да се повиши ефективността на споразуменията за избор на съд и други.
  Втората група изменения са свързани с Регламент № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който се прилага от 11.01.2015 г. и предвиждат постановените мерки за осигуряване на защита да бъдат признати във всички държави-членки посредством опростена процедура.
  В хода на дискусията г-н Делчев повдигна въпроса относно това, че предложената разпоредба на чл. 23 от Закона за защита от домашното насилие предвижда процедура пред Софийския градски съд за признаване на мерките за осигуряване на защита, въпреки изискването на Регламент № 606/2013 това да става автоматично. В отговор, г-жа Елена Дойчева обясни, че регламентът не отменя напълно процедурата по съдебната част от признаването на мерките за защита и че процедурата в Закона за защита от домашното насилие до голяма степен е формална и не се изискват по-специални мерки.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума