Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-9/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015г.

  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-жа Ралица Пеева - началник отдел «Правен» и г-н Красимир Найденов - главен експерт в отдел «Международна дейност».
  Законопроектът беше представен от г-н Красимир Найденов.
  Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки е част от уредбата на външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването. Целта на споразумението е създаване на единен пазар за въздушен транспорт между държавите членки и Канада, без ограничения по отношение на инвестиционната дейност и предоставяните услуги.
  Споразумението предвижда пълна либерализация по отношение на маршрутите, честотите и капацитета на въздухоплавателните услуги, гарантиране на свободата на ценообразуването, регулаторно сближаване в сферата на авиационната безопасност и сигурност, конкуренцията, околната среда, правата на пътниците, трудовите аспекти и управлението на въздушното движение. То заменя съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите членки и Канада. България няма сключена спогодба за въздушен транспорт с Канада и настоящoто споразумение ще й позволи да се възползва от либерализирания достъп до предлаганите от авиационния пазар на Канада услуги.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума