Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-16/26.01.2015 г.
  ОТНОСНО: Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа предложението за приемане на проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите проектът беше представен от нар.пр. Илиан Тодоров. Предложението за приемане на решението е мотивирано от необходимостта от разработване на специализирана детайлна нормативна уредба относно добива на злато, ценни и редки метали, липсата на каквато е довела до поредица от грешки и корупционни практики. Г-н Тодоров акцентира върху изключително ниския размер на концесионната такса в България, което налага прекратяването на действащите концесионни договори.
  В обсъждането на проекта участие взеха народните представители Чавдар Георгиев, Емил Димитров, Свилен Иванов, Илиан Тодоров, Данаил Кирилов и Явор Нотев.
  Г-н Чавдар Георгиев отбеляза, че са сключени неизгодни концесионни договори с 1.5 % такса за държавата от добитото, което обаче се контролира изцяло и само от концесионера. Липсва реален контрол, тъй като той е по отчетни документи на концесионера. Впоследствие процентът е намален до 0,75 %, и предвид тези неизгодни условия, е необходимо да се поиска тяхното предоговаряне. Г-н Георгиев подкрепи идеята Министерският съвет да инициира предоговаряне на условията, в изпълнение на чл. 18, ал. 6 от Конституцията на Република България, според която „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.“. Той посочи конкретни пропуски в Закона за концесиите, които са в основата на разглеждания проблем и изрази становище, че той може да се реши ако има общо политическо съгласие за това. Г-н Георгиев посочи опасността от осъждане на държавата, ако се приеме предложението за прекратяване на договорите.
  Г-н Емил Димитров отбеляза, че трябва да се направи всичко възможно, за да се реши проблемът с изключително ниската концесионна такса, но предложението за прекратяване не би могло да бъде подкрепено, необходимо е предоговаряне на условията. Той изрази подкрепа за предложението за изработване на стратегия.
  Г-н Свилен Иванов отбеляза, че предложението има смисъл, но е доведено до крайност, поради което не би могло да бъде подкрепено.
  Г-н Илиан Тодоров посочи, че е необходимо да се прецени кое е по-изгодно за държавата – глобите, на които евентуално би могла да бъде осъдена или стойността на добиваното злато.
  Г-н Данаил Кирилов отбеляза, че е необходимо да се съобрази възможността за осъждане на държавата.
  Г-н Явор Нотев обърна внимание на предложението по т. 2 на проекта за решение, което е в съответствие с изказаните становища, а що се отнася до т. 1, тя би могла да се промени.

  След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 1 глас „за”, 3 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи проекта за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума