Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-17/26.01.2015 г.
  ОТНОСНО: Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа предложението за приемане на проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите проектът беше представен от нар.пр. Илиан Тодоров. Предложението за приемане на решението е мотивирано от случилите се през последните две десетилетия тежки инциденти с водоеми, които са държавна или общинска собственост, резултатът от които е множество човешки жертви и огромни по размер материални щети.
  В обсъждането на проекта участие взеха народните представители Румен Георгиев, Данаил Кирилов, Свилен Иванов, Емил Димитров и Явор Нотев.
  Г-н Румен Георгиев отбеляза, че би било нецелесъобразно приемането на решението, защото при липсата на държавна структура, която да поеме дейността, водоемите ще бъдат обречени на пълна безстопанственост, което ще доведе до по-голяма опасност. Той изрази становище, че е необходимо създаването на кадастър на водоемите и стриктен държавен контрол върху дейността.
  Г-н Данаил Кирилов отбеляза, че областните управители не разполагат с необходимия ресурс за поемане на стопанисването на язовирите.
  Г-н Свилен Иванов изрази становище, че общините също нямат капацитет и по-целесъобразно е водоемите да се отдават под наем.
  Г-н Емил Димитров отбеляза, че на първо място трябва да се осигурят финансовите средства за поемане на дейността по стопанисването на водоемите и предвид това в предложения проект не се съдържа решение на въпроса.
  Г-н Явор Нотев обърна внимание, че целта на внесения проект е да концентрира вниманието върху наболелите проблеми, за да се намери тяхното решение.

  След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси с 1 глас „за”, 3 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи проекта за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума