Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/02/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. № 553-03-22/09.02.2015 г.

  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.

  На заседание, проведено на 4 февруари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерския съвет на 29.01.2015 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерството на правосъдието: г-жа Кристина Ненкова – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” и г-жа Екатерина Тодорова – главен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.

  От името на вносителя, г-жа Кристина Ненкова представи Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.
  При изготвянето на конкретни предложения Комисията по правни въпроси отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2015 г.
  След приключване на дискусията Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие за сведение Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерския съвет на 29.01.2015 г. и на основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2015 г. да бъдат включени проектите на актове в частта „Правосъдие“ от Годишната програма, внесена от Министерския съвет и Работната програма на Европейската комисия за 2015 година.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума