Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/02/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-25/17.02.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 12.02.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на отбраната: г-н Димитър Кюмюрджиев - заместник-министър, г-н Атанас Запрянов - съветник на министъра на отбраната, г-жа Милена Маринова - началник на отдел в дирекция «Правно-нормативна дейност» и г-н Трайко Стойков - началник на отдел в дирекция «Управление на човешките ресурси.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Димитър Кюмюрджиев.
  Предложеният законопроект цели създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектува с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Република България. Урежда се възможността военната служба да се изпълнява в състава на многонационални формирования, на длъжности в международни организации и в други международни инициативи.
  Регламентират се условията и реда за командироването на цивилни служители на територията на страната и извън нея, както и в задгранични представителства.
  Създава се правно основание за предоставяне на средства от бюджета на Министерство на отбраната на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във връзка с председателството на Република България на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума