Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/03/2015

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-03-31/09.03.2015 г.
  Относно: Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., № 411-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 15.12.2014 г.

  На свои заседания, проведени на 28.01.2015 г. и на 04.03.2015 г. Комисията по правни въпроси разгледа Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., № 411-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 15.12.2014 г.
  На заседанията присъстваха: от Висшия съдебен съвет (ВСС) – г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС и г-жа Юлиана Колева, член на ВСС и председател на Комисията по правни въпроси на ВСС; от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – г-жа Ана Караиванова, главен инспектор, г-жа Надежда Желева – експерт и от Министерството на правосъдието – г-н Петко Петков – заместник министър на правосъдието и г-жа Юлиана Василева – директор на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности”.
  Докладът съдържа отделни структурно обособени части относно управлението на човешките ресурси в съдебната система, кадровата дейност, професионалната етика и превенцията на корупцията, дисциплинарната дейност и взаимодействието с Инспектората към ВСС, управлението на бюджета на съдебната власт, публичната комуникация, международната дейност, професионалната квалификация, обобщен доклад за дейността на звената за вътрешен одит на ВСС и отчета на Инспектората към ВСС. Към доклада са приложени приетите през 2013 г. актове: Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ); Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи; Правила за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ; Правила за командироване на съдии, прокурори и следователи; Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система. Приложени са и изготвените анализи: Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на органите на съдебната власт и предложения за оптимизиране на незаети щатни длъжности и Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване и предложения за оптимизиране на щатовете в районните прокуратури, приети съответно на 25.02.2013 г. и на 04.03.2013 г. с решения на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт; Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2013 г., приет на 17.04.2014 г. с решение на ВСС и Преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет, който обхваща периода 2009 – 2013 година.
  През 2013 г. ВСС осъществява активна дейност, свързана с изготвянето на средносрочна стратегия за човешките ресурси и със създаването на механизъм за обективно измерване на действителната натовареност, което е основа за регулиране на неравномерната натовареност. Изготвени са необходимите анализи и е приета методология за измерване натовареността на всеки съдия и на всеки съд. Резултатите от емпиричното изследване ще бъдат взети предвид при реформата на границите на съдебните райони. С цел решаване на проблема с неравномерната натовареност, въз основа на извършените през първата половина на 2013 г. над 10 анализа, през отчетния период са закрити 141 свободни щата от ненатоварените съдилища, прокуратури и следствени органи и са разкрити съответно 88 нови щата за съдии и 53 за прокурори в натоварените съдилища и прокуратури. С цел решаване на същия проблем в административните съдилища са проведени съответните процедури за преместване, след приемането на правилата по чл. 194 от ЗСВ. Сред мерките за оптимизирането на кадровия ресурс са предприетите след обстоен анализ намаляване на броя на военните съдилища и прокуратури и съответно прерайониране на тяхната дейност.
  Предстои решаването на въпросите, свързани с материалната база, включително работни места и финансово осигуряване, необходими за попълване на увеличения щатен състав на най-натоварения Софийски районен съд. С оглед ограничаване на заобикалянето на законовия механизъм за кариерно развитие са приети правила за командироване на магистрати. Въз основа на анализи, отчитащи натовареността и съотношението между броя на магистратите и броя на съдебните служители, през 2013 г. са закрити 112 щата за съдебни служители, като в други, по-натоварени органи, са открити 134 щата. Към 31.12.2013 г. в съдебната система (съдилища, прокуратури, ВСС, инспекторат и Национален институт за правосъдие) 282 щата за съдебни служители са незаети, въпреки необходимостта от тях, поради липса на финансови средства.
  Отчетът за дейността на Инспектората към ВСС за 2013 г. съдържа информация относно изпълнението на задачите, свързани с неговите основни и постоянни приоритети, определени в съответствие със законовите му правомощия. Информацията е структурирана в отделни обособени части относно: комплексните планови проверки; тематичните проверки; инцидентните проверки (въз основа на самосезиране и по постъпили сигнали); инцидентните проверки, възложени от ВСС извън годишната програма на ИВСС; преписките, образувани по сигнали, жалби и молби; отправените сигнали и предложения от ИВСС до други държавни органи; дейността на ИВСС във връзка със сигнализиране на съответните органи при установена противоречива съдебна практика; дейността на ИВСС по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок; дисциплинарната практика; поощренията; взаимодействието с ВСС и международното сътрудничество на ИВСС.
  През отчетната 2013 г. Инспекторатът към ВСС е осъществил комплексна планова проверка на Бургаския и Великотърновския апелативни райони, които включват общо 48 съдилища, 44 прокуратури и 8 окръжни следствени отдела. Анализирани и оценени са организацията на административната дейност, организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването им в определените срокове. В резултат на анализа са обобщени положителните констатации, добрите практики и тенденции, както и установените нарушения и пропуски.
  Докладът за дейността на Висшия съдебен съвет за 2013 г. беше представен от г-жа Соня Найденова и г-жа Юлиана Колева, а в частта относно дейността на Инспектората към ВСС – от г-жа Ана Караиванова.
  Г-жа Юлиана Колева изтъкна, че за първи път Висшият съдебен съвет е приел годишна програма за дейността си за 2013 г. Посочи също така, че основните задачи на ВСС са били свързани с кадровото попълване на свободните места в органите на съдебната власт чрез бързо обявяване на конкурси за заемане, преместване и повишаване в длъжност на магистрати в органите на съдебната власт. Наред с това г-жа Колева акцентира на по-дългосрочната задача, стояща пред Висшия съдебен съвет, а именно изработване на методика за нормата на натовареност. Тя подчерта, че работата на ВСС е била изключително натоварена с изработването на атестации на над 1300 магистрати и отбеляза необходимостта от прецизиране на законодателната уредба на критериите за атестиране на магистрати.
  Г-жа Соня Найденова подчерта, че годишният доклад на ВСС е съобразен с отправените от Народното събрание препоръки към неговото съдържание и структура. Тя отбеляза също така, че с доклада са отправени и някои предложения за законодателни промени внесени за разглеждане в Министерството на правосъдието. Г-жа Найденова посочи, че е актуализирана Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система и, че е положено началото за проучване и създаване на методология за измерване на работната натовареност на магистратите.
  Г-жа Ана Караиванова заяви, че докладът на Инспектората на ВСС е приложен изцяло към годишния доклад за дейността на ВСС, поради което акцентира на извършените проверки от Инспектората по съхранението и предаването на веществените доказателства. Тя подчерта, че констатациите от тези проверки през годините не са довели до реално подобрение в тази насока и, че в съдилищата, както и в прокуратурите не се изготвят протоколи за приемане на веществени доказателства и следователно не се носи никаква отговорност, а нарушенията продължават. Главният инспектор посочи, че са се увеличили сумите за изплатени обезщетения за забавено правосъдие.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов, Емил Димитров и Четин Казак. По време на обсъждането на докладa бяха поставени въпроси относно резултатите от възложения на външен експерт функционален анализ на администрацията на ВСС и предприетите мерки в резултат на него, относно резултатите от извършения вътрешен одит и изпълнението на дадените препоръки, относно случайното разпределение на делата, относно извършваните проверки за назначаване на служители в съдилищата и относно подобряване на възможностите за получаване на информация за дейността на ВСС от неговата официална интернет страница.
  Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси формулира следните препоръки по отношение на следващия обобщен годишен доклад и дейността на Висшия съдебен съвет:
  1. да продължи утвърждаването на аналитичен подход при предоставяне на информацията за дейността на самия Висш съдебен съвет, включително относно разходването на бюджета по отделните му пера.
  2. да се въведат гаранции за обективност и еднакво третиране на магистратите в дисциплинарните производства и процедурите по атестации.
  След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ подкрепи внесения Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., № 411-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 15.12.2014 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт

  РЕШИ:

  1. Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
  2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Председател на
  Народното събрание:

  (Цецка Цачева)  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума