Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-35/17.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 11.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Иван Гетов - директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Законопроектът предвижда съставянето на акт за раждане на мъртвородено дете в срок до 48 часа, като се урежда възможността за извършване на погребение. Създава се и възможността акт за смърт да се издава и на трети лица, които не са наследници на починалото лице, когато това е необходимо за извършване на погребение. Също така, настоящият законопроект регламентира органа, пред който лицата, които живеят в чужбина, заявяват настоящ адрес и администрацията, пред която се подава адресната карта за промяна на адреса.
  В хода на дискусията народният представител Филип Попов постави въпрос относно необходимостта от влизане в сила на закона от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ вместо конституционно определения тридневен срок за влизане в сила на закона. В отговор г-н Гетов поясни, че се търси бързина предвид социалната потребност от регулиране на тези социални явления в най-кратък срок.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502-01-17, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума