Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/03/2015

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-03-36/17.03.2015 г.
  Относно: Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27.02.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 11.03.2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27.02.2015 г.
  На заседанието присъстваха членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: г-жа Катя Станева, г-н Николай Николов и г-н Паскал Бояджийски.
  Годишният доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) за 2014 г. беше представен от г-н Николай Николов. Той отбеляза, че докладът следва структурата на предишните три внесени в парламента ежегодни доклади на КПУКИ и проследява основните аспекти от дейността на комисията: дейността по установяване на конфликт на интереси; административно-наказателната дейност; превантивната дейност и международната дейност. Броят на приключените през 2014 г. производства е близък до броя на решените през 2013 г. През 2014 година се е увеличил броят на решените в двумесечния срок преписки до 35 %, в сравнение с 2013 г., когато е 11 %. През 2014 г. КПУКИ е приела 366 решения, от които 99 са по същество за установяване или неустановяване на конфликт на интереси, а 267 са за прекратяване на производството. Проведени са 84 заседания и са обсъдени 44 становища по питания относно прилагането на закона. За сравнение, през 2013 г. са приключени 380 производства, като са приети 167 решения по същество и 213 решения за прекратяване на производствата, проведени са 96 заседания и са обсъдени 53 становища по питания относно прилагането на закона. Броят на актовете (наказателни постановления и резолюции за прекратяване), с които са приключили административно-наказателните производства, е 140 – почти два пъти по-голям от този за 2013 г. През 2014 г. е създадена практика да се изисква информация относно подадените декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната и законодателната власт. Извършена е активна дейност по превенция на конфликта на интереси, като са проведени множество обучения, включително на медиите и неправителствените организации. Подобрени са вътрешните правила на комисията: въведено е случайното разпределение на преписките между служителите; въведени са изисквания, насочени към осигуряване на срочното произнасяне на комисията; въведени са допълнителни гаранции за правата на проверяваните лица. Сключени са три споразумения с държавни институции.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Четин Казак, Димитър Делчев, Филип Попов, Мая Манолова и Данаил Кирилов. Бяха подложени на обсъждане затрудненията, свързани с възможността на членовете на комисията в непълния си състав да формират изискуемото от закона мнозинство за вземане на решения и необходимостта от попълване на състава на комисията. Г-н Николов изясни, че почти 17 месеца КПУКИ действа в състав от трима членове. През този период са приети единодушно 540 решения, а по 25 не са приети решения поради липса на необходимото мнозинство. Към момента има висящи 79 производства, 25 от които са тези, по които комисията не може да формира мнозинство. Приетите през 2014 г. решения, с които се установява конфликт на интереси, са 8 на брой и срещу тях са подадени жалби, като едно от тях е потвърдено със съдебен акт, а останалите са висящи.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27.02.2015 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  във връзка с годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на
  Народното събрание:
  Цецка Цачева  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума