Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-39/30.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 25.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на енергетиката: г-н Димитър Куюмджиев - директор на дирекция „Сигурност на Енергоснабдяването“, г-жа Катерина Костадинова - Началник отдел на дирекция „Сигурност на Енергоснабдяването“ и г-жа Анелия Терзиева - главен юрисконсулт на дирекция „Правна“.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Димитър Куюмджиев.
  С настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, подписано на 23 май 2014 г. в София.
  Споразумението дава гаранции на консорциума, който извършва строителни дейности в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, че той ще бъде обезщетен и няма да се предявяват искове срещу него във връзка с искове, предявени от трети страни в случай на ядрена авария на площадката на централата. Възможността за сключването на Споразумение за обезщетяване е предвидена от Рамковото споразумение между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация на ядрени мощности в страната ни, ратифицирано със закон, приет от 39-ото Народно събрание на 28 март 2002 г. Съгласно разпоредбите му България ще осигури при поискване на изпълнителите, подизпълнителите и консултантите на проектите, финансирани чрез субсидиите, обезщетения съгласно споразумението, включително за дейностите, свързани с осъществяването на проектите, съоръженията по тях и с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.
  Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и Закона за безопасно използване на ядрената енергия отговорен за настъпване на вреди, при евентуален ядрен инцидент, е експлоатиращият ядрената инсталация, в случая „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Изплащането на обезщетението ще се покрива от сключвания договор за застраховка „Обща гражданска отговорност за ядрена вреда”.
  Представеният проект на закон няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
  В дискусията взеха участие народните представители Десислава Атанасова, Чавдар Георгиев и Емил Димитров.
  Към вносителите бяха отправени някои критични бележки от страна на г-н Чавдар Георгиев и г-н Емил Димитров, които изтъкнаха, че въпросното споразумение не защитава по възможно най-добрия начин интереса на българската държава, защото според тях не са използвани всички възможни средства и начини за подобряване на съдържанието на споразумението.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 7 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, № 502-02-7, внесен от Министерския съвет на 13.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума