Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-40/30.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 25.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Президентството на Република България - генерал-лейтенант Атанас Самандов - секретар по отбрана и сигурност и г-жа Петя Тянкова - секретар по правни въпроси; от Министерски съвет - генерал-лейтенант Аню Ангелов и г-н Георги Кръстев - съветници в политическия кабинет; от Държавна агенция „Национална сигурност“ - г-н Недялко Недялков - заместник-председател и г-жа Таня Каракаш - директор на дирекция „Правна“; от Национална служба за охрана - генерал-лейтенант Ангел Антонов - началник и г-н Петър Владимиров - главен експерт.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Цветан Цветанов, който изтъкна, че с него се уреждат цялостно правомощията, принципите, дейността и статута на Националната служба за охрана като военизирана държавна служба.
  Законопроектът подробно регламентира назначаването и освобождаването пряко от Президента на Република България на началника на Националната служба за охрана, както и статуса на офицерите и сержантите. Уреждат се видовете охранителни дейности, обектите на охрана, в това число охраната на задграничните представителства на Република България, длъжностните лица с право на охрана и условията за това. Прецизират се правомощията на офицерите и сержантите, употребата на оръжие при условията на „абсолютна необходимост“, трудовите и служебните им правоотношения.
  В дискусията взеха участие г-жа Петя Тянкова, г-н Георги Кръстев, народните представители Димитър Делчев, Димитър Лазаров, Явор Хайтов.
  В хода на дискусията г-жа Петя Тянкова заяви, че подкрепя внесения законопроект на Закона за Националната служба за охрана. Изрази становището, че Република България е правова държава и липсата на първични нормативни актове, които да уреждат функциите, структурата и правомощията на Националната служба за охрана, налагат приемането на този закон.
  Г-н Георги Кръстев посочи, че в работата при изготвяне на законопроекта през 2012 г. е участвал широк кръг експертен потенциал и е имало няколко обществени обсъждания, като законопроектът отразява тези експертни становища и обсъждания.
  Народният представител Димитър Делчев изрази подкрепа за законопроекта, като обърна внимание на необходимостта от дискусия относно правомощията на служителите на Националната служба за охрана да проверяват обекти, без да се иска разрешение от съдия.
  Народният представител Димитър Лазаров заяви, че проектозаконът за Националната служба за охрана е бил приет на първо четене в 41-во Народно събрание, като са отчетени мненията и становищата на експертите и специалистите на съответните ведомства, коментарите и позициите на работни групи, кръгли маси и неправителствени организации.
  Народният представител Явор Хайтов изрази подкрепата си за законопроекта на Закона за Националната служба за охрана.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума