Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-41/30.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 25.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Президентството на Република България - генерал-лейтенант Атанас Самандов - секретар по отбрана и сигурност и г-жа Петя Тянкова - секретар по правни въпроси; от Министерския съвет - генерал-лейтенант Аню Ангелов и г-н Георги Кръстев - съветници в политическия кабинет; от Министерството на вътрешните работи - г-н Красимир Ципов - заместник-министър; от Министерството на отбраната - г-н Илия Налбантов - началник на кабинета на министъра на отбраната, полковник Светослав Даскалов - и.д. директор Служба “Военна информация” и г-н Пламен Даракчиев - парламентарен секретар; от Държавна агенция “Национална сигурност” - г-н Недялко Недялков - заместник-председател на ДАНС и г-жа Таня Каракаш - директор на дирекция “Правна”; от Национална разузнавателна служба - генерал-майор Драгомир Димитров - директор на НРС и г-н Петър Темелков - главен юрисконсулт; от Национална служба за охрана - генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов – началник и г-н Петър Владимиров - главен експерт НСО.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Цветан Цветанов. Той посочи, че идеята за изработването на проекта на закона е резултат от необходимостта за създаване на механизъм за постигане на по-добра координация и контрол между разузнавателните служби и службите за сигурност.
  Законопроектът регламентира управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност на Република България и контрола върху нея. Предлага се системата за защита на националната сигурност да се състои от държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, правоохранителна и охранителна дейност, и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет. В законопроекта Съветът по сигурността е определен като консултативен и координационен орган към Министерския съвет с основна задача да подпомага правителството при осъществяване на общото управление, като министър-председателят да осъществява непосредственото управление на системата за защита на националната сигурност. Създава се правна възможност Съветът по сигурността да осигури необходимото сътрудничество между структурните звена от системата за защита на националната сигурност.
  Законопроектът съдържа и разпоредби, с които се регламентират дейностите на управление при кризи.
  Предвижда се отчетността и контролът върху дейността на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност да се осъществяват от Народното събрание чрез своя постоянна комисия, от Министерския съвет и от гражданите и техните организации.
  Средствата за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерския съвет и от бюджетите на другите държавни органи, на които той възлага отговорности.
  Законопроектът урежда обществени отношения от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло, за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите в сферата на националната сигурност.
  В дискусията взеха участие г-жа Петя Тянкова, генерал-лейтенант Аню Ангелов, г-н Георги Кръстев, както и народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Димитър Делчев, Петър Славов и Явор Хайтов, които се обединиха около необходимостта от приемането на така предложения законопроект

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума