Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-45/01.04.2015 г.
  Относно: Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“ № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. и Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от Атанас Петров Атанасов и група народни представители на 20.11.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“ № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. и Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от Атанас Петров Атанасов и група народни представители на 20.11.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Президентството на Република България: ген. Атанас Самандов – секретар по отбрана и сигурност и г-жа Петя Тянкова – секретар по правни въпроси; от Министерския съвет: г-н Аню Ангелов и г-н Георги Кръстев – съветници в политическия кабинет; от Държавна агенция „Национална сигурност“: г-н Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС и г-жа Таня Каракаш – директор на Дирекция „Правна“; от Национална разузнавателна служба: ген. майор Драгомир Димитров – директор на НРС и г-н Петър Темелков – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите, законопроектът за Държавна агенция „Разузнаване“ № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, беше представен от г-н Цветан Цветанов. След аргументиране на необходимостта от нова цялостна правна уредба на сектора, свързан със сигурността на страната, г-н Цветанов акцентира върху основните положения в законопроекта, с който се регламентира разузнавателната дейност в Република България, с изключение на военноразузнавателната. Предмет на уредба на законопроекта е устройството, управлението и дейността на Държавна агенция „Разузнаване“, както и статута на нейните служители. Определено е мястото на агенцията в системата на изпълнителната власт, като изрично е предвидена забрана за възлагане на Агенцията на задачи от вътрешнополитически характер. Предвидено е задължение за Агенцията да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на председателя на Народното събрание, Президента на Републиката и министър-председателя. Регламентирано е взаимодействието на Агенцията с други органи и ведомства, както и сътрудничеството с разузнавателните органи на други държави. За осъществяването на контрол върху дейността, с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване качеството и ефективността на изпълнението на възложената дейност, е предвиден специален орган – инспектор, който се назначава от министър-председателя по предложение на председателя на Агенцията. Предвижда се уредба на статута на служителите на Агенцията, на изискванията към тях и на възникването, съдържанието и прекратяването на служебното им правоотношение. Г-н Цветанов подчерта, че приемането на законопроекта ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните-членки на Европейския съюз, и на НАТО за ясно регламентиране на дейностите и правомощията на държавните органи в сферата на националната сигурност.
  От името на вносителите, законопроектът за Държавна агенция „Разузнаване“ № 454-01-50, внесен от Атанас Петров Атанасов и група народни представители, беше представен от г-н Атанас Атанасов. Със законопроекта се предлага създаването на единна разузнавателна служба. Предвижда се уредба на общите положения, принципите на дейност, основните задачи и дейности на Агенцията, ръководството и контролът върху дейността й, устройството и органите за управление, както и цялостна уредба на статута на служителите й. Г-н Атанасов отбеляза, че предвид важността на функцията по разузнаване, би било полезно тази дейност да се управлява от едно място. Със законопроекта се цели реформиране на сегашното фактическо положение, за да се постигне по-голяма ефективност. Според вносителите на законопроекта наличието на две разузнавателни служби в държавата води до дублиране на дейността по разузнаване. С предвиждането на единна структура и единно ръководство се цели по-голяма сигурност при подаване на разузнавателна информация към висшите държавни органи.
  Подкрепа за законопроекта, внесен от г-н Цветан Цветанов, заявиха г-жа Петя Тянкова – секретар по правни въпроси на Президента на Република България и г-н Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет на Министър-председателя. Г-н Кръстев отбеляза, че законопроектът е изготвен от работна група, с участието на експерти от всички институции, които имат отношение към въпросите на сигурността.
  В обсъждането на законопроектите взеха участие народните представители Димитър Делчев, Петър Славов, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Явор Хайтов. Като отбелязаха възможността от прецизиране на уредбата по някои въпроси, например финансовия контрол върху службите за разузнаване, фигурата на инспектора, правомощията на службите и др., те се обединиха около необходимостта от приемане на правна уредба за разузнавателната дейност.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване“ № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  - с 2 гласа „за”, 1 глас „против“ и 12 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от Атанас Петров Атанасов и група народни представители на 20.11.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума