Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
29/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-57/05.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, № 502-02-10, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 29 април 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, № 502-02-10, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.
  На заседанието присъства г-жа Силвия Филипова – старши експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Силвия Филипова – старши експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“. Целта на подписания на 14 ноември 2014 г. Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела е осигуряване на необходимата нормативна основа за развитието на правното сътрудничество между двете държави и на възможност за по-ефективно противодействие на престъпността с транснационален характер. В договора се определя кои дела се считат за наказателни, посочени са видовете правна помощ, която може да бъде предоставена, основанията за отказ и отлагане на предоставянето на правна помощ, определени са централните органи на страните и редът за осъществяване на контактите между тях, езиците на които се осъществява комуникацията между страните и на които се предават, съответно изпълняват молбите за правна помощ; разходите за изпълнение на молбите за правна помощ, както и редът за оказване на правна помощ и съдържанието на молбите. Предвидени са специални разпоредби за отделните видове правна помощ, както и относно защитата на свидетелите, пострадалите от престъпления и другите участници в наказателния процес. Изрично е предвидено, че договорът подлежи на ратификация и влиза в сила на тридесетия ден след размяната на ратификационните документи. Предвиден е неопределен срок на действие на договора и възможност за едностранно прекратяване на договора, което настъпва шест месеца след датата на получаване на писменото уведомление от другата страна по дипломатически път.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, № 502-02-10, внесен от Министерския съвет на 20.04.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума