Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-59/11.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 7 май 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Флориан Флоров – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела”, Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерството на правосъдието. Споразумението за релокация на свидетели е подписано в гр. София на 20 ноември 2014 г. Целта на Споразумението е уреждането на условията, при които ще се приемат на територията на Република България свидетели на Международния наказателен съд, както и регламентирането на техните права и възможности за интегриране в обществото. Споразумението предвижда разходите във връзка с прехвърлянето на преместеното лице и пътуването му да са за сметка на Международния наказателен съд, а поемането на разходите за услугите, предоставяни на лицето на територията на Република България да се договаря за всеки конкретен случай. В случай, че се наложи те да бъдат поети от Република България, е предвидено да бъдат за сметка на бюджета на съдебната власт. В Споразумението се предвижда контактна точка от името на България да бъде Прокуратурата на Република България. Споразумението е класифицирано, с оглед неговия предмет и съдържание, с ниво на сигурност на информацията „за служебно ползване“, във връзка с което се предвижда то да не се обнародва в „Държавен вестник“.

  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Емил Димитров, Данаил Кирилов, Димитър Делчев и Чавдар Георгиев. Народните представители Емил Димитров и Чавдар Георгиев заявиха невъзможност да подкрепят законопроекта, поради липсата на финансова обосновка и предвидената невъзможност споразумението да бъде обнародвано. Народните представители Данаил Кирилов и Димитър Делчев акцентираха върху предвиденото договаряне на разходите за всеки конкретен случай.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума