Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-61/14.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 502-01-32, внесен от Министерския съвет на 28.04.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 07.05.2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 502-01-32, внесен от Министерския съвет на 28.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха:
  от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, г-жа Стоянка Илова - главен юрисконсулт, дирекция „Правна“, г-жа Беатриса Шалдупова - началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Дирекция за национален и строителен контрол, от Камарата на архитектите в България: арх. Емил Жечев - заместник-председател, арх. Даниела Сивкова и арх. Борислав Борисов, от Съюз на архитектите в България: арх. Георги Бакалов – председател, арх. Ваня Фурнаджиева - главен секретар, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: г-н Стефан Кинарев – председател на Управителния съвет.

  От името на вносителя законопроектът беше представен от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова. Тя подчерта, че внесеният законопроект е резултат от дейността на работни групи, в които са участвали браншовите организации и по съдържащите се в него предложения е постигнато съгласие.
  Г-жа Павлова посочи, че законопроектът има няколко принципни задачи, една от които е въвеждането на спешни мерки за строг контрол на строителството в свлачищните райони, забрана на строителството в свлачищни райони с наложена строителна забрана за изясняване на общата устойчивост на терена и в свлачищни райони, в които не е изградена канализация. Министърът отбеляза, че статистически към момента в свлачищните райони има изпълнени 3973 строежа без строителни книжа.
  Друга цел на законопроекта е облекчаване на административните процедури и административната тежест, като едновременно се цели повишаване ролята и отговорността на проектантските браншови организации на архитектите и инженерите.
  Предлага се регламентиране на възможност при бедствия и аварии да се извършват аварийно-укрепителни и възстановителни дейности при облекчен режим за издаването на разрешение за строеж, което да се допуска при наличието на частична документация и последващо доокомплектоване на строителните книжа да се извършва след изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи.
  С цел повишаване ролята на браншовите организации се предвижда участие на техни представители в комисиите за провеждане на конкурсите за избор на главен архитект, както и задължение на кметовете на общините при назначаване на общинските експертни съвети по устройството на територията да канят представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.
  С предлаганите изменения и допълнения се уеднаквяват използваните дефиниции в Закона за устройството на територията и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за прилагането на пазара на строителни продукти и за отмяната на Директива 89/106/ЕИО относно понятието „основни изисквания към строежите“. Със законопроекта се прецизират правомощията и функциите на Дирекцията за национален строителен контрол и на общинската администрация, по начин, който недвусмислено да осигурява изпълнение на контролните им функции.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Димитър Делчев и Петър Славов.
  В отговор на поставения въпрос относно причината за отпадане на възможността административният орган сам да отменя актовете си, г-жа Стоянка Илова и г-жа Беатриса Шалдупова посочиха, че сега действащата редакция на чл. 214а от ЗУТ ограничава прилагането на Административнопроцесуалния кодекс и предложението цели да облекчи всички административни органи, които издават актове по Закона за устройството на територията, като предоставя възможността за прилагането на кодекса. На въпрос относно възможността за ограничаване със срок на забраната за застрояване в свлачищен район поради липса на канализация отговориха, че би могло да се мисли за въвеждането на срок на действие на забраната.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 502-01-32, внесен от Министерския съвет на 28.04.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума