Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-62/14.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 29.04.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 07.05.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 29.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Агенцията по вписвания г-жа Елена Маркова – председател и г-н Златозар Златев – длъжностно лице по вписванията.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Петър Славов.
  Законопроектът предвижда указанията до търговеца за отстраняване на нередовности по заявление да се изпращат по електронна поща, а когато указанията до търговеца по заявление за обявяване на годишен финансов отчет са обявени по електронната му партида след изтичане на повече от месец от постъпването, уведомяването на търговеца да се извършва по електронна поща или по пощата с обратна разписка. Направените предложения целят своевременното уведомяване на търговеца за дадените указания и предприемане на действия по изпълнението им в срок, като същевременно се очаква отказите по заявление за обявяване на годишни финансови отчети да намалеят. С представянето на законопроекта вносителят изрази готовност предложенията по параграф 2 да бъдат прецизирани или да бъдат оттеглени.
  В дискусията взеха участие г-жа Елена Маркова и народният представител Четин Казак.
  Г-жа Маркова изрази подкрепа за направеното предложение за уведомяване на заявителите по електронна поща, като посочи, че по този начин ще се насърчат търговците да посочват в заявленията електронна поща и ще се намалят разходите за изпращане на съобщенията и уведомяване на заявителите по пощата.
  В хода на дискусията народният представител Четин Казак изрази подкрепата си за внесения законопроект и посочи, че по този начин ще се улесни работата на търговците и комуникацията им с Агенция по вписванията. Той изрази мнение, че уведомяването на търговците следва да се извършва само по електронна поща, което ще доведе до намаляване на разходите за изпращане на съобщения с писма с обратна разписка.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 554-01-82, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 29.04.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума