Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-60/14.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 7 май 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: г-жа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“ и г-жа Ирена Христова – старши експерт в Дирекция „Данъчна политика“, от Агенция „Митници“: г-жа Станислава Йорданова – директор на Дирекция „Правно-нормативна“, г-жа Еленка Петрова и г-жа Ани Юргакиева – държавни експерти.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова. Със законопроекта се цели от една страна привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз, а от друга страна въвеждане на мерки за предотвратяване на нарушенията на митническото и акцизното законодателство. Предложенията за изменения могат да бъдат обособени в няколко групи. Първата група е свързана със служителите в Агенция „Митници“ и включва предложения за въвеждане на тестове за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност, за въвеждане на базов курс за обучение, за регламентиране на възможност за временно преместване и регламентиране на правото на униформено облекло. Втората група предложения целят усъвършенстване на уредбата на разпореждането с отнети или изоставени в полза на държавата стоки, като се предвижда то да се извършва от органите на Агенция „Митници”, тъй като настоящият ред за реализирането им от органите на Националната агенция за приходите води до излишно забавяне и ангажиране на административен капацитет. С третата група предложения се цели промяна в уредбата на административния акт, с който се определят неплатени публични държавни вземания, установени от митническите органи. С промяната в сегашната уредба, предвиждаща издаване на два отделни административни акта (решение и постановление), подлежащи на самостоятелно обжалване, се цели повишаване на ефективността при събирането на публични вземания. Следващите групи предложения са свързани с прецизиране на действащи разпоредби (например относно начисляването на лихви за забава и отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на митническо нарушение). Предвижда се отмяна на разпоредби, които се съдържат в регламенти на Европейския съюз, предвид тяхната пряка приложимост. Друга група изменения касае уредбата на санкциите – предвижда се завишаването им в случаите на повторност, както и установяване на долна граница на санкцията за нарушението по чл. 238а. Въвежда се понятието „тежко нарушение“. Във връзка с оптимизирането на дейността се предвижда компетентност на митническите органи по разследване на престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс; въвеждат се правомощия на митническите органи да извършват оперативно-издирвателна и конвойна дейност в предвидените от закона случаи и се предвижда обмен на информация между МВР и Агенция „Митници“. Предвидено е разширяване на контрола, който осъществяват митническите органи на граничните контролно-пропускателни пунктове и на територията на страната с цел предотвратяване и разкриване на нарушения на митническото и акцизното законодателство, като се предлага изменение в Закона за автомобилните превози относно извършването на проверки на моторните превозни средства, осъществяващи товарни превози.

  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Емил Димитров, Димитър Делчев, Четин Казак, Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Явор Нотев. Част от тях изразиха съмнения относно необходимостта от предвидените нови правомощия за митническите органи и от въвеждане на тестове за професионална и психологическа пригодност, а останалите изразиха принципна подкрепа за законопроекта, предвид поставените с него цели за оптимизиране на дейността на митническите органи и прецизиране на действащите разпоредби.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума