Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-65/22.05.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 554-01-43, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 05.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 13.05.2015 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 554-01-43, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 05.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на правосъдието: г-жа Вергиния Мичева-Русева – заместник-министър и г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев. Той посочи, че законопроектът има за задача да замени института на мълчаливия отказ, установен в чл. 58 от Административнопроцесуалния кодекс, с мълчаливото съгласие, и отбеляза че действащата към момента редакция на кодекса създава възможност за административен произвол и затруднява обжалването на мълчаливия отказ. Предлаганите изменения целят ограничаване на бездействието в работата на администрацията чрез създаване на предвидимост и контрол, както и улесняване на гражданите и бизнеса при участието им в процедури по издаване на административни актове. Във връзка с предложеното въвеждане на института на мълчаливото съгласие се предвиждат и съответни промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило становище от Министерството на правосъдието в подкрепа на законопроекта.
  Г-н Стефанов изрази становище, че законопроектът по принцип следва да бъде подкрепен. Той посочи, че с въвеждането на института на мълчаливото съгласие ще бъде намалена административната тежест и ще бъде дисциплинирана администрацията да се произнася в срок.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Христиан Митев, Петър Славов, Свилен Иванов и Чавдар Георгиев.
  Народните представители Данаил Кирилов и Димитър Лазаров се обединиха около становището, че приравняването на мълчанието на администрацията на съгласие е свързано със сериозни затруднения и опасности, тъй като се създават предпоставки за корупция. Те изтъкнаха, че при мълчаливото съгласие само облагодетелстваната страна знае за мълчаливо издадения административен акт, докато нито една от заинтересованите страни не е адресат, не научава за него и следователно не може да се защити. Затруднения при въвеждането на мълчаливото съгласие би се породило в случаите, когато за един облагоприятстващ административен акт могат да кандидатстват повече лица. Г-н Кирилов подчерта, че въвеждането на института на мълчаливото съгласие е неприложимо в случаите, когато административният орган има право на преценка, тъй като е невъзможно да се прецени кой вариант за решение на въпроса този орган е възприел и какво е неговото волеизявление.
  Народният представител Христиан Митев посочи, че законопроектът е мотивиран от факта, че има множество случаи, в които мълчаливият отказ се отменя от съда, съдът задължава административния орган да издаде съответния акт, административният орган, обаче, нищо не прави и не издава акта. Той отбеляза, че законопроектът предвижда задължение за административния орган, който не се е произнесъл в срок, да материализира мълчаливото съгласие и да издаде акта.
  Народните представители Петър Славов и Чавдар Георгиев изразиха принципна подкрепа за идеята за въвеждане на мълчаливото съгласие, като отбелязаха необходимостта от въвеждането му в адекватна форма. Г-н Чавдар Георгиев изрази съмнение, че мълчаливото съгласие може да замени цялостното конкретно съдържание на един административен акт. Това би могло да стане само в случаите, когато съдържанието на административния акт предварително ясно е определено в нормативен акт. Той посочи, че мълчаливото съгласие на органа да издаде акта е възможно при условие, че актът е положителен, но има и случаи, в които се прекратяват и отказват права, поради което трябва да се търсят други механизми за стимулиране на администрацията да си свърши работата.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 554-01-43, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 05.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума