Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-70/16.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда, № 502-02-13, внесен от Министерския съвет на 24.04.2015 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА РЕЛОКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СВИДЕТЕЛИ НА СЪДА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда, подписано на 20 ноември 2014 г. в София (за служебно ползване).

  Предложение на нар.представители Чавдар Георгиев, Филип Попов и Мая Манолова:
  1. В член единствен пред думата „Ратифицира“, като начало на текста на разпоредбата, се поставя изразът „На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на нар.представители Чавдар Георгиев, Филип Попов и Мая Манолова:
  1. В член единствен пред думата „Ратифицира“, като начало на текста на разпоредбата, се поставя изразът „На основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България Народното събрание“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Предложение на нар.представители Чавдар Георгиев, Филип Попов и Мая Манолова:
  2. В закл.разп. § 1 след думите „Държавен вестник“ се добавя изразът „и действието му се ограничава за срок от 3 години“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Споразумението да не се обнародва в „Държавен вестник“.

  Предложение на нар.представители Чавдар Георгиев, Филип Попов и Мая Манолова:
  3. В закл.разп. § 2 думите „да не“ – отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Чавдар Георгиев, Филип Попов и Мая Манолова:
  3.1. В случай на неприемане на предложението по предходната т. 3, § 2 от закл.разп. се изменя така:
  „§ 2. След изтичане на срока за защита на съдържащата се в него класифицирана информация, Споразумението се обнародва в „Държавен вестник“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума