Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-71/16.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 11.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика – г-жа Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, г-жа Нина Рачинска – началник отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“; от Агенцията за хората с увреждания – г-н Минчо Коралски – изпълнителен директор.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г., беше представен от народния представител Димитър Танев.
  С предложения законопроект се цели утвърждаване на принципа на конкурсното начало при заемане на длъжности в държавната администрация и ограничаване на възможността за постъпване на държавна служба без провеждане на конкурс. Основните изменения и допълнения засягат три от предвидените в действащия закон основания за изключване на конкурсното начало – заместване на отсъстващ държавен служител, вътрешно съвместителство и заемане на длъжност при непълно работно време. В проекта се предвижда задължение на органите по назначаване в 30-дневен срок от създаването на нова или освобождаването на длъжност в администрацията да обявят конкурс за нейното заемане. По отношение на заемането на длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл) се предвижда от една страна удължаване на срока на отсъствието, което позволява назначаването на служител по заместване - от три на шест месеца, а от друга страна се регламентира изрична забрана държавният служител по заместване да бъде предназначаван на друга длъжност в същата или друга администрация без провеждане на конкурс. Относно назначаването на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време се предлага въвеждане на изискване за писмено мотивиране на необходимостта от назначаването, което не може да бъде за срок по-дълъг от три месеца. Предвижда се изрична разпоредба, че ръководни длъжности в администрацията не могат да се заемат при непълно работно време. Аналогично на хипотезата на чл. 15, и тук се предлага забрана за предназначаване на друга длъжност в администрацията без провеждане на конкурс. Предложените изменения и допълнения нямат пряко отражение върху бюджета и не изискват допълнителни бюджетни средства.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило становище в подкрепа на законопроекта от Националното сдружение на общините в Република България, както и отрицателно становище от Министерството на труда и социалната политика.
  От името на вносителите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г., беше представен от г-н Петър Славов.
  Със законопроекта се предвижда създаване на правна възможност за държавни служители с трайни увреждания, които ги затрудняват да осъществяват служебните си задължения в помещенията на органа по назначаването, да упражняват дейността си от разстояние, като условията и реда за възникване и изменение на служебното правоотношение се уреждат чрез препращане към разпоредбите на глава пета, раздел VIIIб („Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние“) на Кодекса на труда.
  Приложното поле на законопроекта е ограничено до държавните служители с трайни увреждания, с което се цели избягване на евентуални злоупотреби с предложението за работа от разстояние.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило положително становище по законопроекта от Министерството на труда и социалната политика.
  В дискусията участие взеха народните представители Филип Попов, Емил Димитров, Данаил Кирилов, Димитър Делчев и Димитър Танев.
  В хода на дискусията по отношение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители, народните представители се обединиха около становището, че законопроектът следва да се подкрепи по принцип, но същият подлежи на прецизиране и промяна.
  Народните представители изразиха подкрепата си към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г.;
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума