Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/06/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-75/22.06.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 17.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-жа Галя Манасиева - директор дирекция „Методология, анализ и контрол” и г-н Иво Кацаров - главен секретар в Агенцията за обществени поръчки.
  Законопроектът беше представен от г-н Томислав Дончев.
  С внесения законопроект се предлага изменение на Закона за обществените поръчки с цел решаване на неотложни въпроси, свързани с прилагането му. Законопроектът създава възможност Министерският съвет с постановление да може да създава централни органи за обществени поръчки, обслужващи други сектори, или да възлага осъществяването на тези функции на орган на изпълнителната власт. Също така, законопроектът предлага Агенцията по обществени поръчки да премине към министъра на финансите.
  Законопроектът предлага промени и с цел преустановяване на практиката недобросъвестни лица да се възползват от преференциалния режим, предвиден в чл. 16г от закона, който стимулира участието в обществени поръчки на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. По специално, предвижда се изрично, че задължението за запазване на поръчките се реализира чрез една или няколко обособени позиции и че това се прилага и по отношение на възлагане на запазени поръчки чрез публична покана. Отменя се забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние, квалификацията и техническите възможност по отношение на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Също така се предвижда поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да бъдат такива предприятия или кооперации.
  В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Петър Славов, Емил Димитров, Чавдар Георгиев, Десислава Атанасова.
  В хода на дискусията депутатите изразиха подкрепата си за предложените изменения и допълнения. Г-н Хамид обърна внимание, че следва предложеното изменение на чл. 1 по отношение на израза „чуждите средства” да бъде прецизирано, така че да се избегнат евентуални проблеми по отношение на договори с международни организации и донорски държави, които имат по-строги правила за разходването на средствата. Г-н Георгиев постави въпроса защо преминаването на Агенцията към Министерството на финансите не се осъществи в началото на новата календарна година, с оглед промяна на бюджет, щатове и т.н. Г-н Дончев отговори, че вече е взето решение от Министерския съвет и целта е да е бъде изпълнена Стратегията за обществените поръчки, приета през 2014 г.
  Г-жа Атанасова постави въпроса дали приетите през 2014 г. правила за организацията на работата и изпълнението на функциите на централния орган за обществени поръчки са вече разписани и дали някое ведомство вече ги е прилагало, тъй като има предложения на Министерство на здравеопазването по отношение на функционирането на такъв орган във връзка с доставка на лекарствени продукти. В отговор, г-н Кацаров обясни, че настоящият централен орган възлага рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт в съответствие с продуктов обхват, определен с постановление. Няма да има колизия с централния орган за обществени поръчки, който ще бъде позициониран в Министерство на здравеопазването, тъй като той ще действа по по-различна схема за възлагане на рамкови споразумения в полза на болниците за доставка на лекарства, а и продуктовите обхвати на двата органа няма да имат допирни точки.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума