Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/06/2015 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх. 553-03-79/26.06.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 554-01-99, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 22 май 2015 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

  (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г., изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 7, ал. 1 се създава изречение трето:
  „При произвеждане на национален референдум и местни избори на една и съща дата общинските избирателни комисии изпълняват функциите по организирането на национален референдум на териториите на общините.“

  Предложение на нар.представители Христиан Митев и група нар.представители:
  В § 1 след изречение трето се добавя: „В случаите по предходното изречение не се прилага изискването на чл. 23, ал. 1 в гласуването да са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 23.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думата „избирателните“ се заменя с „изборните“ и се създава изречение трето: „При произвеждане едновременно на национален референдум и общи избори за общински съветници и кметове общинските избирателни комисии изпълняват функциите по организирането на националния референдум на териториите на общините.“
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната.“

  § 2. В чл. 9, ал. 1 думите „на територията на Република България“ се заличават.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Съществуващият текст на § 2 става т. 1 и се създава т. 2:
  „2. В ал. 2 думите „91а, чл. 103“ се заличават и се добавят т.6 и 7:
  „6. засягащи права на български граждани;
  7. засягащи националната сигурност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Предложение на нар.представители Борислав Борисов и група нар.представители:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 10:
  а) в ал. 1, т. 5 числото „200 000“ се заменя с „150 000“;
  б) в ал. 2 числото „500 000“ се заменя с „300 000.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 изразът „една пета“ се заменя с „една шеста“.
  2. В ал. 1, т. 4 изразът „една пета“ се заменя с „една десета“.
  3. В ал. 1, т. 5 изразът „събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права“ се заменя с „събрал не по-малко от 75 000 подписа на граждани с избирателни права” и се добавя изречение второ: „Подписите на граждани с постоянна адресна регистрация от една област не могат да представляват повече от 50% от всички подписи.“
  4. В ал. 2 числото „500 000“ се заменя с „200 000“ и се добавя изречение второ: „Подписите на граждани с постоянна адресна регистрация от една област не могат да представляват повече от 50% от всички подписи.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 10, ал. 2 числото „500 000“ се заменя с „400 000“. Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 10, ал. 2 числото „500 000“ се заменя с „400 000“.

  § 3. Член 13, ал. 4 се изменя така:
  „(4) При установяване на несъответствия на подписката с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2, председателят на Народното събрание уведомява инициативния комитет и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване.“

  Предложение на нар.представители Христиан Митев и група нар.представители:
  Параграф 3 се допълва така:
  В чл. 13, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция :
  „(2) В едномесечен срок от внасянето на подписката председателят на Народното събрание я изпраща в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва незабавно служебна проверка. Когато се установи наличието на необходимия брой подписи, изискуеми по чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2, проверката се преустановява и се изготвя протокол, който се изпраща на председателя на Народното събрание.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Съществуващият текст на § 3 става точка 1 и се създава т.2:
  „2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Народното събрание, след съгласуване с вносителите по чл. 10, може да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението въпрос или въпроси, както и тяхната поредност. В случай, че не може да се постигне съгласие между водещата комисия в Народното събрание и вносителите в срока по чл. 13 ал. 8, текстът и поредността на въпросите се одобряват от Конституционния съд.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. В чл. 13, ал. 4 след думата „подписката“ се добавя „включително при установяване на несъответствия на подписката с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 13, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Председателят на Народното събрание незабавно изпраща подписката в структуриран електронен вид на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва служебна проверка не по-късно от 45 дни от получаването на подписката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Председателят на Народното събрание незабавно изпраща подписката в структуриран електронен вид на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва служебна проверка не по-късно от 45 дни от получаването на подписката.“
  2. В ал. 4 след думата „подписката“ се добавя „включително при установяване на несъответствия на подписката с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2“.

  § 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Президентът на Републиката определя дата за произвеждане на национален референдум след посочените в ал. 1 срокове, когато в едногодишен срок от датата на обнародване на решението на Народното събрание предстоят избори. В този случай националният референдум и предстоящите избори се произвеждат на една и съща дата.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на нар.представители Борислав Борисов и група нар.представители:
  Параграф 4 става § 5 се изменя така::
  § 5. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато в годината на провеждане на национален референдум предстоят избори, националният референдум и предстоящите избори се провеждат на една и съща дата. В година, в която не предстоят избори - референдум се провежда по общите правила и на дата определена от президента на Република България.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат, когато в едногодишен срок от датата на обнародване на решението на Народното събрание се произвеждат избори, с изключение на частични и нови избори за общински съветници и кметове. В този случай националният референдум и изборите се произвеждат на една и съща дата.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „почивен“ се заменя с „неработен“.


  § 5. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение второ:
  „В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции от партии и инициативни комитети.“

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. При едновременно произвеждане на национален референдум и избори, партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум.
  (3) Партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 2, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, имат право на средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв., които се предоставят и разходват по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. При едновременно произвеждане на национален референдум и избори, партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум.
  (3) Партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 2, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, имат право на средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв., които се предоставят и разходват по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създават се нови § 5а – 5е:
  § 5а. Създава се нов чл. 16а:
  „Чл. 16а. (1) На национални и местни референдуми може да се гласува с бюлетина чрез обособените секции в страната и чужбина, както и дистанционно по електронен път чрез електронен подпис или чрез Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
  (2) Електронното гласуване е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини на основата на всеобщо, свободно, равно, тайно и пряко избирателно право.
  (3) За електронното гласуване са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.
  (4) Гражданите гласуват по избор или само електронно, или само с хартиени бюлетини.“

  § 5б. В началото на чл. 17 ал. 1 се добавя „При гласуване с хартиени бюлетини“.

  § 5в. Създава се нов чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) Всеки български гражданин с право на глас може да гласува на национален и местен референдум дистанционно по електронен път.
  (1) Всеки, който желае да гласува по електронен път подава заявление за това по електронен път не по късно от две седмици преди провеждането на референдума
  (2) ) Когато е получено заявление за гласуване по електронен път по ал. 3 избирателят се заличава от избирателния списък по постоянен адрес от общинската администрация по постоянен адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „подадено заявление за електронно гласуване“.
  (3) Гласът на всеки гласоподавател, гласувал по електронен път, се отчита в избирателния район по постоянния му адрес.“

  § 5г. Създава се нов чл. 17б:
  „Чл. 17б. (1) Всеки гласоподавател, гласуващ по електронен път, се идентифицира, като в специализирана софтуерна система въведе име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес и електронен подпис или Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
  (2) Софтуерната система дава възможност на избирателя да прочете въпроса или въпросите, на които гласоподавателят трябва да отговори и дава възможност за избор между две хоризонтално поставени оградени полета с надписи "да" и "не" в тях.
  (3) Думите „да“ и „не“ се изписват с еднакъв едър шрифт.
  (4) В случаите, в които референдумът се произвежда с повече от един въпрос, всички въпроси се изписват последователно, като поредността следва поредността на хартиената бюлетина.
  (5) В случаите, в които референдумът се произвежда с повече от един въпрос, гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси.“

  § 5д. В началото на чл. 18 ал. 1 се добавя „При гласуване с хартиени бюлетини“ и продължава съществуващият текст.

  § 5е. Създава се нов чл. 19а:
  „Чл. 19а. Глас, подаден по електронен път, е недействителен, когато не е отбелязан отговор на нито един въпрос, поставен на референдума.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  Създава се § 5а:
  § 5а. В чл. 22 думите „за цялата страна“ се заличават, а думата „три“ се заменя с „5“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 22 думите „за цялата страна“ се заличават, а думата „три“ се заменя с „5“.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 5 ж:
  § 5ж. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права, но повече от 15 на сто от гражданите с избирателни права и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание, което в тримесечен срок се произнася по въпроса на референдума. Народното събрание може да отхвърли решението от референдума с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Искрен Веселинов и група нар.представители:
  Създава се нов § 5а:
  § 5а. В чл. 23 се създава ал. 4:
  „(4) При едновременно произвеждане на национален референдум и местни избори за участвали в референдума се приемат всички, които са се явили в избирателните секции и са положили подписа си в избирателния списък.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Борислав Борисов и група нар.представители:
  Създава се нов § 6, а § 6 става § 8:
  § 6. В чл. 23:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 40 на сто плюс един глас от гражданите с избирателни права и не по-малко от половината плюс един глас за въпроси по чл. 153 от Конституцията и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и по-малко от 50 на сто за въпроси по чл. 153 от Конституцията, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  Създава се § 5б:
  § 5б. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
  „(2) Когато референдумът е произведен едновременно с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в страната и извън страната за съответния вид избор.
  (3) Когато референдумът е произведен едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове на първи тур в страната и извън страната.
  (4) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове във всички изборни райони в изборите за общински съветници и извън страната от референдума. Общият брой на действителните гласове, подадени в изборите за общински съветници и извън страната от референдума, се определят от Централната избирателна комисия въз основа на протоколите, получени от общинските избирателни комисии и от секционните избирателни комисии извън страната.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Когато в гласуването са участвали повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права и с "да" са отговорили повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато в гласуването по ал. 2, 3 или 4 с "да" са отговорили по-малко от половината, но повече от 20 на сто от подадените в съответния избор действителни гласове, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5б:
  1. В ал. 1 в началото се добавя „Когато референдумът не е произведен едновременно с избори“.
  2. В ал. 6 след думата „гласуването“ се добавя „по ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато референдумът не е произведен едновременно с избори, предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  2. Създават се нови ал. 2 и 3 и ал. 4:
  „(2) Когато референдумът е произведен едновременно с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в страната и извън страната за съответния вид избор.
  (3) Когато референдумът е произведен едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове на първи тур в страната и извън страната.
  (4) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове във всички изборни райони в изборите за общински съветници и извън страната от референдума. Общият брой на действителните гласове, подадени в изборите за общински съветници и извън страната от референдума, се определят от Централната избирателна комисия въз основа на протоколите, получени от общинските избирателни комисии и от секционните избирателни комисии извън страната.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Когато в гласуването по ал. 1 са участвали повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права и с "да" са отговорили повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато в гласуването по ал. 2, 3 или 4 с "да" са отговорили по-малко от половината, но повече от 20 на сто от подадените в съответния избор действителни гласове, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.“

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 5з:
  § 5з. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. засягащи права на български граждани.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Решения на местен референдум не могат да отхвърлят или да противоречат на закони или решения на Народното събрание, както и на решения на Министерски съвет по въпроси с национално значение.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 5и:
  § 5и. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 изразът „една пета“ се заменя с „една шеста“.
  2. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. инициативен комитет с подписите на не по-малко от една четирийсета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра, но не повече от 15 000 подписа.“
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една двайсета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство, но не повече от 30 000 подписа, и не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2.4
  4. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ако в срок до два месеца след обявяване на решение на общинския съвет инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една трийсета от гражданите с избирателни права на съответната община, но не повече от 20 000 подписа, поиска да се произведе референдум за одобряване на решението, кметът на общината определя датата на референдума. Референдумът трябва да се произведе в срок до два месеца от постъпване на искането. Когато в едногодишен срок от датата на решението на Общинския съвет предстоят избори или е насрочен друг референдум, референдумът и предстоящите избори се произвеждат на една и съща дата.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на нар.представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „една двадесета“ се заменят с „една тридесета“.
  2. В ал. 2 думите „една десета“ се заменят с „една двадесета“ .
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „една двадесета“ се заменят с „една тридесета“.
  2. В ал. 2 думите „една десета“ се заменят с „една двадесета“ .

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 5й:
  § 5й. В чл. 30, ал. 4 се създава изречение второ: „Когато в едногодишен срок от датата на решението на Общинския съвет предстоят избори или е насрочен друг референдум, референдумът и предстоящите избори се произвеждат на една и съща дата.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 5к:
  § 5к. Член 31 се изменя така:
  „Чл. 31. (1) Общинският съвет може да редактира, след съгласуване с вносителите по чл. 27, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос или въпроси, както и тяхната поредност. В случай, че постоянните комисии на Общинския съвет и вносителите не достигнат до съгласие за текста и поредността на въпросите в срока по чл. 30 ал 2, окончателно решение се взима от съответния административен съд.
  (2) Ако общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум.
  (3) Общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл. 27, ал. 2, при условие че са налице изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал. 5.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение трето: „В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции от партии и инициативни комитети.“
  2. Досегашното изречение трето става изречение четвърто.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 10:
  § 10. В чл. 34, ал. 3 се създава ново изречение трето: „В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети.“, а досегашното изречение трето става изречение четвърто.


  Предложение на нар.представители Борислав Борисов и група нар.представители:
  Създава се нов § 7, а § 7 става § 10:
  § 7. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто плюс един глас от гражданите с избирателни права за общински съвет в съответната община и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. (1) Общинската комисия за референдумите обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.
  (2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
  (3) Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането му.
  (4) Когато в гласуването са участвали по-малко от 25 на сто от гражданите с избирателни права, но повече от 15 на сто от гражданите с избирателни права и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Общинския съвет, който в двумесечен срок се произнася по въпроса на референдума. Общинският съвет може да отхвърли решението от референдума с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представители Анна Александрова и Свилен Иванов:
  Създава се § 6а:
  § 6а. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за общински съветници.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 11:
  § 11. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за общински съветници.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 12.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  В § 7 накрая се добавя „с изключение на параграфи §5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, които влизат сила от 01. 06. 2016 г.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.представител Георги Кадиев:
  Създава се § 8:
  „§ 8. Създава се нов § 6:
  § 6. Централната избирателна комисия в срок до 01.06.2016г. приема процедурите за провеждане на електронно гласуване при национални допитвания и референдуми и изгражда електронна система за гласуване, която:
  • осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за електронно гласуване, включително улеснен достъп за гласоподавателите със специфични физически потребности;
  • предлага на избирателите “он-лайн” инструкции за необходимите действия при осъществяване на електронното гласуване;
  • осигурява непрекъсната служебна връзка с регистъра за електронно гласуване;
  • гарантира, че само притежаващите активно избирателно право и надлежно регистрирани избиратели могат да гласуват;
  • гарантира, че гласуващите дистанционно гласоподаватели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет или цифров телефон;
  • осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на гласоподавателите;
  • осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от поставените на референдум решения;
  • гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на гласоподавателите;
  • предотвратява купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;
  • осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер;
  • не изисква от избирателя специални умения извън онези, необходими за използване на интернет;
  • позволява използване на стандартни браузери при гласуване чрез интернет терминали;
  • осигурява възможност за електронно подаване на гласа за не повече от три минути;
  • гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор, и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път;
  • съответства на най-висок клас стандарти за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;
  • осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
  • в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни пречки съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на пречките;
  • позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия веднага след приключване на гласуването;
  • осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;
  • поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
  • гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
  • позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;
  • позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.“
  Комисията не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума