Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-83/13.07.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 29.05.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 01.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 29.05.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество г-н Пламен Георгиев – председател, г-жа Антоанета Цонкова и г-жа Стоянка Николакова - членове на комисията и г-н Трифон Трифонов - началник отдел „Методология“; от Министерството на правосъдието г-жа Виктория Миланова - парламентарен секретар и г-н Александър Стефанов - държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“; от Националната агенция за приходите г-жа Венцислава Петкова - директор на Дирекция „Държавни вземания” и г-н Росен Иванов - директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, беше представен от г-н Пламен Георгиев.
  Законопроектът е в съответствие със стратегическите насоки за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015 – 2020 г. и е в синхрон с приетата Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Цели се установяването на по-ефикасни правила за конфискуване на активи, които не са пряко свързани с конкретното престъпление.
  Предлага се „значително несъответствие“ между имуществото и нетния доход да е налице, когато размерът на несъответствието надвишава 120 000 лв. за проверявания период.
  Създава се правна възможност органи на Комисията да осъществяват претърсване и изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, да изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица, както и да изискват сведения от всички трети лица във връзка с извършваната проверка.
  Законопроектът предвижда промяна в разпределението на доказателствената тежест, като до доказване на противното се счита, че имуществото, което не е декларирано пред Комисията, е незаконно придобито.
  Урежда се възможността Комисията да може да сезира Националната агенция за приходите, като събраните в производството доказателства да запазват процесуалната си стойност в данъчното производство, както и срокът за предявяване на иска да бъде удължен до шест месеца от налагане на обезпечителните мерки.
  Предлага се най-малко 20 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество, да се използва за социални цели от страна на държавата.
  Законопроектът не изисква допълнителни финансови средства от държавния бюджет.
  Постъпили са положителни становища по внесения законопроект от Министерството на правосъдието и от Министерството на финансите, както и отрицателно становище от Националния статистически институт, във връзка с предложението за разкриване на статическа тайна.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Хамид Хамид, Четин Казак, Емил Димитров и Данаил Кирилов. Те се обединиха около становището, че някои от предложените изменения и допълнения на законопроекта следва да бъдат прецизирани.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 29.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума