Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-84/16.07.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 502-01-55, внесен от Министерския съвет на 06.07.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 15.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 502-01-55, внесен от Министерския съвет на 06.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието и храните - г-н Стилиян Митев - директор дирекция „Поземлени отношения и комасация”, г-жа Магдалена Дакова - директор дирекция „Административно и правно обслужване”, г-жа Валентина Шишкова - държавен експерт в дирекция „Поземлени отношения и комасация”.
  Законопроектът беше представен от г-н Стилиян Митев.
  Предвижда се пасищата, мерите и ливадите от държавния съответно общинския поземлен фонд да се разпределят само на животновъди без провеждане на тръжна процедура по отношение на изтеклите им договори. Създава се възможност за изменение и прекратяване на сключени договори при установяване на несъответствие между броя и вида животни и наетите площи. Законопроектът въвежда и предварителен административен контрол върху решенията за възстановяване на правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и удължава срока за изменение на решенията за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи. Със законопроекта са направени изменения и относно реда за плащане на сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения от имуществото на прекратените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, които се дължат от 10.02.2011 г. до момента на придобиване на собствеността върху земята.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 502-01-55, внесен от Министерския съвет на 06.07.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума