Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/06/2015

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх. № 553-03-86/16.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Служба на европейския прокурор, № 502-00-28, внесена от Министерския съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на акта.

  На свое заседание, проведено на 17.06.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор, № 502-00-28, внесена от Министерския съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на акта.

  На заседанието присъства г-жа Кристина Ненкова, директор на Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието.
  Рамковата позиция беше представена от г-жа Ненкова.
  Предложението за Регламент на Съвета за създаване на Служба на европейския прокурор е едно от приоритетните досиета за България, съгласно Годишната програма за участие на България в процеса на вземане на решения от Министерския съвет.
  Целта на предложението за създаване на Европейска прокуратура е да се осигури възможност за ефективна защита на финансовите интереси на общността. България от самото начало на представянето на досието е подкрепяла създаването на Европейска прокуратура. Г-жа Ненкова отбеляза, че досието по приемането на регламент досега се развива доста трудно. Голямата заслуга за напредъка по него е на италианското и на латвийското председателство. В резултат на тяхната силна подкрепа, вече има по-консолидиран нов текст. Рамковата позиция е изготвена на един по-ранен етап и е утвърдена от министъра на правосъдието на 30 септември 2013 г., като е изразено становище, че предложението на Комисията е добра основа за провеждането на конструктивен дебат, а предложената структура на Европейската прокуратура създава условия за независимост на службата. Отбелязана е необходимостта от прецизиране на уредбата на процедурните правила, включително мерките за разследване и допустимостта на доказателствата.
  Към настоящия момент се очертава и е постигнат частичен общ подход от държавите-членки на Европейския съюз по предложението. Досието по предложението за регламент е разгледано на заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 15 юни 2015 г., на което министрите са обсъдили текстовете между чл. 1 и чл. 16 от предложението за регламент, и вече има яснота какво точно ще представлява Службата на европейския прокурор. Постигнато е съгласие Службата на европейския прокурор да бъде организирана на централно и децентрализирано ниво. В централното ниво са включени европейският главен прокурор, постоянните камари и европейски прокурори. Децентрализираното ниво ще включва европейските делегирани прокурори, които ще бъдат базирани в държавите-членки на Европейския съюз.
  В първоначално представеното предложение не са предвидени постоянните камари и поради тази причина дълго време някои държави-членки на Европейския съюз не приемат текстовете. България счита това досие за приоритетно и от самото начало подкрепя силно съществуването на Европейска прокуратура наред с Франция, Испания, Литва, Румъния, Белгия, Италия и Европейската комисия. Предвидено е задължение за европейския прокурор да изпраща годишен доклад за дейността си на Европейския парламент и на националните парламенти, както на Съвета и на Европейската комисия.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, приема за сведение Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор, № 502-00-28, внесена от Министерския съвет на 30.04.2015 г., както и проекта на акта.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума