Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-87/20.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 15.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Меглена Кунева - заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и г-жа Мария Карабельова - началник на кабинета на заместник министър-председателя; от Министерството на вътрешните работи - г-н Филип Гунев - заместник-министър; от Сметна палата на Република България - г-н Цветан Цветков - председател и г-жа Петя Димитрова - началник отдел „Правен”; от Висшия съдебен съвет - г-жа Незабравка Стоева - член на ВСС; г-жа Марина Михайлова - съдия във Върховния административен съд.
  Законопроектът беше представен от г-жа Меглена Кунева.
  Настоящият законопроект е в изпълнение на мерките, предвидени в Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.
  Цели се създаване на работеща система за проверка на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез нов единен и независим антикорупционен орган - Национално бюро за предотвратяване на корупцията. Националното бюро обединява Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации. По този начин се създава необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси и изготвянето на тази основа на анализи за оценка на риска.
  Функциите на Националното бюро са оперативни и аналитични. Предвижда се периодичен външен одит на Националното бюро, както и проверки за почтеност на служителите. Със законопроекта се цели разширяване на кръга на декларираните обстоятелства и на лицата, задължени да подават декларации.
  Проектът на закон обединява разпоредбите на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища от Сметната палата и Върховна касационна прокуратура, които заявяват принципната си подкрепа към законопроекта.
  В обсъждането участие взеха народните представители Филип Попов, Емил Димитров, Хамид Хамид, Христиан Митев, Димитър Делчев, Свилен Иванов, Явор Хайтов, Чавдар Георгиев, Лъчезар Никифоров, Явор Нотев и Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията народните представители отбелязаха, че е необходимо прецизиране на текстовете, като обсъдиха разширяването на кръга от лицата задължени да подават декларации, възможността за подаване на анонимни сигнали, назначаването на директора и правомощията на Националното бюро.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 5 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума