Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-88/20.07.2015 г.

  Относно: Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 15.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи - г-н Красимир Ципов - заместник-министър, г-жа Кристина Лазарова - началник отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност” и г-н Емил Ангелов - началник служба „Контрол на общоопасните средства” към Главна дирекция „Национална полиция”.
  Законопроектът беше представен от г-н Валентин Радев.
  Със законопроекта се въвежда забрана за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини и се регламентира унищожаването, транспортирането, вноса, износа и трансфера с цел унищожаване. Предвижда се унищожаването в срок до 2019 г. на наличните стокови запаси от касетъчни боеприпаси в изпълнение на изискванията на Конвенцията за касетъчните боеприпаси.
  Предлага се контролът върху дейностите с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини да се осъществява съвместно от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи, като се цели спиране или максимално ограничаване на процесите по внос и транспортиране на оръжия и боеприпаси с единствена цел тяхната утилизация.
  Регламентират се дейности свързани с помощ на жертви, събиране на информация и административно-наказателна дейност.
  Със законопроекта се предлага допълнение на Наказателния кодекс, като се инкриминира осъществяването на всякакви дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини.
  В обсъждането взеха участие народните представители Емил Димитров, Чавдар Георгиев, Явор Нотев и Валентин Радев.
  В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че така внесеният законопроект следва да бъде подкрепен.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласa „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума