Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-90/21.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-123, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Красимир Любомиров Велчев и Полина Кръстева Карастоянова на 03.07.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 08.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-123, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Красимир Любомиров Велчев и Полина Кръстева Карастоянова на 03.07.2015 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов.
  Със законопроекта се предлага разпоредбата, предвиждаща решението на Народното събрание и указът на президента за избиране, съответно назначаване, на членовете на Съвета за електронни медии да влизат в сила едновременно, да отпадне. По този начин ще се избегне съществуващото разминаване във времето на встъпване в длъжност на членовете от квотата на Народното събрание и квотата на президента.
  Предвид регламентирането на Съвета за електронни медии не като мандатен, а като постоянно действащ орган, чийто състав се обновява през различен период от време в зависимост от квотата, от която са съответните членове, ал. 2 на чл. 24 влиза в противоречие с цялата останала уредба на раздел II, глава втора на Закона за радиото и телевизията и това противоречие следва да бъде отстранено в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-123, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Красимир Любомиров Велчев и Полина Кръстева Карастоянова на 03.07.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума