Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-93/27.07.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, № 502-01-50, внесен от Министерския съвет на 16.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 22.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, № 502-01-50, внесен от Министерския съвет на 16.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-н Петко Петков - заместник-министър, г-жа Юлиана Чолпанова - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ и г-н Флориан Флоров - главен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
  Законопроектът беше представен от г-н Петко Петков.
  Със законопроекта се въвеждат изискванията на Рамковото решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. за прилагане между държавите - членки на Европейския съюз, на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда, постановени в досъдебна фаза, като алтернатива на предварителното задържане.
  Проектът на закон предвижда акт за налагане на мерки за процесуална принуда, постановен в друга държава - членка на Европейския съюз, да се признава и изпълнява в Република България, ако се отнася за деяние, което съставлява престъпление и по българското законодателство. Принципът за двойна наказуемост не се изисква за определени престъпления, като тероризъм, участие в организирана престъпна група, трафик на хора и други престъпни състави.
  Предвидените мерки включват: задължение на обвиняемия да информира за всяка промяна в мястото си на пребиваване; забрана да посещава определени населени места, райони или обекти; задължение да се намира на определено място и в определено време; забрана за напускане на територията на изпълняващата държава; задължение да се явява в определени часове пред определен орган; задължение да избягва контакти с определени лица, свързани с извършеното престъпление; забрана за извършване на определени дейности, свързани с извършеното престъпление; задължение за внасяне на гаранция.
  Предлага се първоначално постановените мерки да се разглеждат в открито съдебно заседание, като в случаите, когато първоначално наложената мярка за процесуална принуда е несъвместима с българското законодателство, съдът може да постанови такава мярка, която в най-голяма степен съответства на наложената мярка в издаващата държава и не може да бъде по-строга от нея.
  В обсъждането участие взеха народните представители Петър Славов и Чавдар Георгиев.
  Народните представители поставиха въпрос за инкорпорирането на мерките за процесуална принуда и тяхното реализиране по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Г-н Петков поясни, че законопроектът следва вече възприетата и установена практика, това да се осъществява в отделен закон, както и че правата на обвиняемия се гарантират от Наказателно-процесуалния кодекс.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, № 502-01-50, внесен от Министерския съвет на 16.06.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума